Skip to main content

Full text of "Eirn Liitell Sermon vm Helvijti, og Kualer þeirra Fordæmdu"

See other formats


I 

1 'gm Jgweíí 

©crmon m 5Drfí)í|íí/efl 

^uaíer ptitxa Sorö«míu/fam 

i' , 

r 

ID »or fc?f e 3cf« (g^rrfí /cr cín a^<t 

öur off f«&öc/f/sr^t|f ojj(>iO. 
SQcSuiftc^ Pffmiífí; r 

'l I,' 
4ív €ap* h 

© f íi í)ppa ©f coínitm 

ap jÖrunm' Spanba 'Sxií^ 
|iít/ famun cignajt allí |)a^/i 
OítaBa!!u/cg Q3c. 

utbctllbmun pm i^m^t) 

fíuu fcm mcb gllbr a5r 
mlfum l^oiaxl ^mxt útn 
fa anar Ðaubt* ^kQkihj(Br)fíta 7 ícfícryfifu ma 

:|?jflíí orbnaí fo ciðcingnar/ ? | fp ffcr 
} ía oð íanðl«ba íöcíitu fomnar/ati c 
tMnlcgf mctðc fpnají ab fu jKa öcnia 
líifunc i^icöart af mcö noífrc 3lmifí?n 
I fíu cður t)íöHörun aD vcrta íciörícíf/ 
I ur 

K 1 6 m T 
rum ciQm aö fima ®uD5 ®0fu/oð 

rer aö ^rcpíafí ntc af íiwfa/ aO fíanöa 
a mofc íQctmftn$ ^rccéutífum ^ífl^of 
num/6pnfcMm í 3Wí?«»crfum / mcD 
fíorputri amtíingum og (é^ut$ dicxtí 
^opfunum/fcm ^tí J^cfur ímfcD i {ífm 
UefiaM DrDc jörunaríaufum framfcí 
ta/ og a ana.wíðu oíö aö íctfa cf utcr 
fctnðtum nocírutn fnucö apfur fifricf 
frar ^örunar ? pfcrboofar a f^nw mif 
öcrf um / ^o aö tJicr ccfc mcö pegn 
piorrc ði0rum off fcfa | attara épnöw 
nic f |3cirrö fer&cemínðu/ 09 ímf utn ci 
í?urfa aöf rcfta OSÍooöe f rra |ön_inar 
(aufu af mrc^cnöc/^caöuríaiíu pa 
l^^fTaífa tcra f^na foröcctttinð/ fcm woru 
Ijctífufamícðitm »iöu0runum ci viUa 
^ípöa^Oð f prc mciníiiðu l^cf cg fam 
anff rifaö þttafí Itf íá ©crmon »m ^cí i 
Uoiífe/ogcíííjfar ^uakr/ ef{tfx\mnc 
'\at> ncci-rcr afprnim v^gaíaufi ttpia 
' aUífme Sipu^er / ivafícaf tui^ba oqí 
0$n fprcr pcim fpfcríomðnöc ciíi\ fu 
^( f)chifCuttíoíum atþuqa tcfuríXaD 
'ftu/lma af){\u i ícífíífícr Oímbar rwj 
a uicöaíí í}im fflíí <íO fmf?><c?ít jbcífa 
ah fttxa frnm tprcr '^t>xar\ax\a\jífa cg 
^ggaíaufa meií/wuómð cíf i|frrt f ua 
^.1 7 fíjrcrDcemirtgar/ gtorc cg cpí 
cröcímc taCc^crrans (S'^Hfít ^ ^fts 
bcifögu Pi>fíuírt/ l^uortcr l^ícr 
fi oo;3n.tS fpirtum Sörartaríaufu/jjcg 
ax cnmax a^xax Símtíítngar í^afa »tí 
iat> ^rtifa/ ^uar pm attuqöa mm ícfa 
f Í^Cmitnqu ÍJcffnna trcfíamcníiftne 
fcíur FptíT S^. ^o^attce opp t )bcim 
í&cyfa OpcnBcrin^irtr Itotax ftnarlö> 
\}Kt f(}xcx f raman fícnDuf / ftc bcirte 
áffa flaðe (SíoorgfcspaVtictí^fcm fícr 
^íifc Ptf ({ aö ocsnfa íQcíuifff ^4 S?uaía I vtan pciv ðtore 3írun 

pcir f tjrfíu eru ptít DífafuKu/ 
cru lícti" ftíí af jOff a-ÐíD ðWcfícrta fal 
ía opf z óftaaöaii fra iSrwííc/E afnct 
fa.(55uD6 rieffre jsiccíitigu/ af |3ui)>cir 
oiíia ct tttilía íöeraHölegt (Saígicífe/ 
^ofs ? S5iröit|3ar«- 

p»ar noífí ncfncr Jif Söanfrwaba/ 
fcm ana^^uert anDret faf a viD rtcíí 
rc Srw a €^rifíii/ eöur oruaníaftcr 
Suöe OímDar tttcö Sairi/cpíer p Jjcir 
^afa fpnDgaO* 

3 jbríDta inmfa fefur ^o^aííce pa 
^uif uirDcícðu / ]5 crit |i)cir fcm ccf e aD 
cine ítfa ifla/ ^eUDur þat ofattca Dprf 
a(! aD fala 6poff» aJÖungar JDrD^^ 
a ntoíc ®uDe íifanöar^ 3t«'ra gps aD ' 
^ans ^cil03utn íöi&uorunum 7 íQooj 
unuín/fo fcm (B» jíefiir ^crmcr ne^ 
ur Jjeirra Ö5uöíífíii«ar orDf 2 
2* €ap* Pt/f. 3C íi'tí 
1 } ^ 
frmfM,^arí^fi^niín«,. 
íf^mcr fí0ff« Sófrrtrar cður 6aKö 
raiTiínn* 

Sííncr 2íífuní)u íiugar^rv 
2íKra. Jjcffara w^rHaun 09 ^íufftfipíc 
fci0.cr poff uícít áoSaiícð a^^cría mu 
rtc i'^ui Srertrtcfícin$ S)i|if1ífú7 fcm 
ocffur a jF ^cíuí ^ímV @ ttöc. 
9í u }»o aö merðúm |öíf c | nöceDif aöfor 
(luÖOa, Sijcíu^íc mcö,di0röum ffínú'm/ 
cí! pnstuum ]bif cr ðamaíf aO ^cpra f aí 

ajö í fícúf om J?«r.^cíuifFú íuaíír 03 

Píaigur/íja fí?ál)?cfm fií öiöuárúnar 
fím fl^íu viíiítfaf a/cfr mínnc mtm 
(SamuiífBu íií ' aff^fuiiar j ö«Dcrúi|'ffl 
f 3cfu ð^^fijc jbcim l^iwjmcii|f0Í(öu 
|3cf fa fcm cpfcr fiÍ9<r* ' 
1 Spr/í ífuaö S7cíUtiffc ftc/ j^uar Jj5 ff e 

03 ^uaO ©uöc munc ^afa ðétnðcb fi( 

(ítjttí tít k 
l5bmf 


liU'e 4:||iniuhc Y<^ra/3ícn)/nOi:r fjcsr muncfprfi 

%ría/í/§ rpuaö fem<je |()«r munc t)ara 
i jpt /f anoa'; @«b gícfc pctta mcsífc 
fo ftíííaníega fram feíiafí/? f^öaíi af 
ólfum off j CíJíífíc ff ffafí/aö wicr í«rw 
^ier af aD fícípa oijF ccíe f jbar o&«reíc 
gii Píjflana f uaíer/mcD ép«Oum 03 
3örartafíc|)íc Ború^ípctlOur fptarfaníc 
ga aD BiDiá þa ftjféuftu Q5an r gaDcr 
oor/ SíXDÍififí frcífc o/f fra |bui 
cnu ina* (iinfum fra jbcirrc fííu IDIu 
cíu / ab f)tdpai þ(tt íiliffu ^uaíafía 

/®nD íöcsn ^cprc off l^ar t>m i Scfu 
2ímcrt. . 
'^3)rff cr pat iiU$ tinQcn cfc <tt aö íi| 
^fa fo fcm Ö5uD i^afí ^cfur fiítciDf 4,tmnc 
fpcfiir ^afi 7 ítjíé<í ííírcíöf ? fprf'rBtycÐ 

rflnaríaufu, 2Sm f fa (Cfíc^uor ^^r 
tfícfi íX)?ancí?ia fo aíuarlfgír ðöfjcui 
íia /aö i;cne fprnfcf? pat> aílDrc/. ? J^c 
ííc ocerc fli|íf antíö j fcr|Fum(nc/):>uf 
ífo fctðcr fa 90ÖC íœrcfaöcr (2!í?ro.fofí 
omuð/ ^f oícr wiUDO fflwallf ^uya om 
^cíiiijffc / f?a munöum iMcr pe(^ íýbur 
foma) S^dutifc. £«fnoffþut|afnaít 
ocra fprcr íQu9fPof9 auðum Oðn Í7cl 
uif?rafuaía. íojfum off opf ? oftaflb 
an faía vm of^oö jöcffarar p'ímgu/ § 
gnröamJcr ^íiofa »nDc|' aö öix)fa/<on 
afímfö 7 aö ciítffu/ fo ttiun fti Ftfíanöf 
ípÍi ^pnöarcf ar ^ar »iö öeöna i Öc 
j^a/cirts aif^f a ? wcr fímum af Bcijiíc 
if a ©aflffirtö / pa afíaö^UBrí íuif na 
cfíc íí??aöf arncr/cöur (?• pdt fícu möi 

ui- futfn mtmfmbc 
\m (gflUfenu 
ta vatmt bci^íeifc 
I jFínðar vih oícmnum &itntum/cm 
teitct z ttmpat ^mar fcm <cí)ur fprtí 
cru fottinar/ífuifrmðar* ffiíö? 
flUörcf fdger <ia&urncfnöur €^rpfoflo 
miJ$ íarefrtDcrMö OWaöur munbc fo 
ítcffcícgrt fíafa íff ad trtofaaf eSu 
0$ Q3oDorDum z Qimá \}H>vonta ( cf 

fjaff mÐur fprrc wtrfc fprcr f!cr ricffcíc 
þ«r otcsrclcgu yje íutíff u pijflcr ffft 
)3cim cru fwrcrbtunar fcm (Öuöc cru 
ol^íoDncr f jUa 5rcijfa* 

?)cföu Tpt a?Jen fcm ítföu a ]5rc fp 
ffu íQctmffne oUöu fuiöcO fprcr \>[i 
^rœöcícða IjefnDar gíooíe fcm ftjftan 
!pfcr f om/í þetr ^eföu aluarícða fcíí 
fíer fprcrftfíe/^uaö vagöaríau/í jjaö 
®aD$ ff raflf munöc SQeimcnum cpöa/ 
í>a miírtöu |É)m öiffuícða ^afa fn»cfíj 
oifafi ^ (sf tíöercgn fprcrfram/6 &ub 
íiH ftjiöan pfer 1?« bpnia/ ]ba mOÐu 
ecíc I^afa f púi huncbt níöur focfcö. 

pcír fiííaíí atlmargcr fciti' ^aflöa 
tpmfia I aö aílt Jpuaö faíaö ? íBrtf 
aD cr öin ??l:1upfíar ^iiaícr/ fíc ccfc 
anað cfí círn g)»cf mr ? fírof faga/ijp 
jíctnff ftí aD F;r«öa ^ fftcífa 3J?ctí/fo 
þíit ff uíc ccf c Iifa ftaífrmöcr* @nn 
ötci* fíuíiim 1(r(xt ) meof ötf a / aö fíaíf 
\fi* Ofífntng öoffar f alíut)'öum fíoöö/ 
jab S^cfutífc fíc'cínðítit fatnpfur S^tcíí 
ur/nic ©'aína f«ía/^>Uöur cirn ^r« 
'öcícður íQífrtöar ffaöur jbcff ^rrtnga 
V^omtaa ^imnw* pat famaCcui) 
[far ? fo ©íímutfFa ftcrl^iiörö C3?ané/ 
piiiaiiífo cr OWaíífíné ^mtutu \}mt 
ati 7 öarcö/aö l^un f iif Öír cc0c oö ctns 

þyi-ci- 
i M/^cKDur f u^ðcr ^anmmaxi mif 
(u tticir fprcr íQcíi?^fc/z Jjui i^uaí).«f 
ftcr mtittc Píröa cpicr ÍDaHöan* ^iii 
^un ^uðfar aö Sícíutjirc mune öcra fH 
á)pB!ijffa;|-^u0ria aö aíicr ©úOe igf 
uUöunaufar munu jn fafíaöcr öcröa/ 
|jíir fcm f cíc ^afa f^icr |i^cimc feing 
cb fí j! uÖöarcif ning tuiítart* 
^Samuifía ^anfm flpniar ^ wcí ? 
formcrfcr af ftalf re ftcr/ aö faStíefí 
u^faffc ^omarc mííc cín^uern ftj'nia 
cuöurðiaUi?a 03 tífala Þaöc Jsciin fcm 
ocí ? jíía^afa ficr l^aðaö/^m/aD fpfí 
munc meö ciíítfrc éccíu cnöurgiaílöa 
fjjrcr ðooöstöröcif i j^ípðnc fltfa frivu 
)3icnara/ í )3ar « moof mcö eiíÁíf u f r. 
affcl^íifrta a fjucrtroínum foro(?fíjt;ií 
f4n$ QSÍcffaöa oilia* 

l^cínecr J)ui cpícr martícgn <^tiU\ I PíaíS ^ltotc pad aö vcta/ pat fcni f 
Sothmtu (luíti cpfcr Í^f0 ma t\i 
fatnanö z liÍDa fqínar S?uaícr/|baö íun 
rtc ccf c j^uúrgc að ocra/? ^ut ^Iioíc ]5 
aö íí^cra cinlþucrfla&ar 

SJmþeffa ^uaíafíaöc J^afa ^cir 

íf^ci&nu marðf wnöurfuröuícgt (BrtfaÐ 
2öiffa&/funicr af>?citttí)afafo falaö 

f (írifaDom íöi|í ? »ctu, y SQcluiííc/ 
aö |bar warc ccf c a& cut$ ö«rcíc9f aC 
wcra/^cnour ? í^ta ípfícícsf/ íQiö fa 
ma prcöiríDtöfuíÍcif ctt nu opf jsíXe^'' 
frurum z Bcitmefium/ fcm ft0 gicfa 
^onum 0ÍlDun9i$ a yaííO meö ðícröii 
ficr f J^cíutffc* S^uítr fprtr maVgcr af 
\)€m aanga aUbci(f& ^öranarlaufí 7 

cr íií f^'rtö 3Í f f 06ufí aöar / pa 
Þrcnöcr fprcr fínn JorÖcsDu 
í 
flap / afput pcvcpm f?cffum 2)tof 
uífíne öiníoíúm/ J^uortar jjctm munu 
cö fr}xfta rcpriaff MOgu ^míar í fu 
if iilar/ )3Cðar jDctr cru pat rcmner | o 
6«rcícga ^uaíafía fírífDu / i t ^^ns 
^iat j^mfat* &n 3"Ctfmng up 
fí^r ííuorfucðgta petta/bcHít S>ÍcÍ 
uijíc fic oii'fcícða fií / ? þar nafí ctrn 
c(i áö )t)ar f þctm f^^tita f!ab ganðc aí 
íf cosnatU^a/ ^örtíiuíejja/ 1 óíijöan 
ícga fíí* 

pfffe (55íoofa SQcíutffc/mcrf cr f oo 
ru OJíðöíf fo m^f cb fcm JDauDa fíraff 
jbuí f}tt cr fo mqíf cö fcm ^auöc/ cnn 
95 ]ffc cr fíraff/ 3í @5rcí¥u Ijcttcr |5 
©d^coí/ z í?»iföer fctöan cina ®rpfiu & 
anörci wVrÖur fpflf ♦ timiíx pcffc 
fama ®íofa anuijföa ftarti/Me f ga 
mía í npia Scfí amcnfcnu / 3; íSoof 
cttc á)cufcromif 32. €ap* flcnöur f 
fttifab* pat cr »ppf cnbraöur (íf Öbur 

j mim' 
i miftc íJtetöe fa cö Q5rcna inaii alif íií 

Pfaíwc/ícfuiji »icr fjcffc OrÐ/pu niu 
nf ccíc |f líia mt'f ria (gíftí cpfcr j íí^clutf 
íc* 3f cm /f 1 8 'pfátmc/ ©unö S^^t^íwíí 

pfaiím* 0)?tfri/l iðáuíi? tceDi <Q4mna 
r^f i$ 03 ??cíut}fie/ par j^fí fotcígcr, 
po C3 f«ri tfpp.fir S^fmná / etf M 
jjar/)?o C9 Biggc mtcr foíitg í ^cíutf 
þa cr^fu 09 ítffa pat. SQim (Bpwtnail 
cnum @faia /ícnjDur fo i f (2iap*paí 
bft faíar »m þa ^tnu pförpceiufömit* 
líöet l^eim fem fiicma morguns pppfía 
nDa fi(,aD fic^pafivit) aö brcc^a/ f fff 
ia aUf fraJtt a 9?oíf/ fo pcm ^jfnc áf 
?ö^ncnu/ jDí5 ^afa S^jorpur/iSilítr ?í 
QJumBur ? Ptfpur j ftfnum ðcff aBoDrt 
tH ^imq ci aö 9?crf um ^jíO&m 
jbar fprcr l^ípfur mtff foo!? ah ofos jln 
tu ^críciff aö i?cra/o0 |jcff uiíííian-íKn 
1 t' 1 gtninu wppíof cö/rti;i rtfta itimWfo aD 

liDyrfarc b«Dc þetrra víaDífittcií/ 

aí|)íföumí»gur/ l&csDe frra ^ iitu diHfii 

03 gíaísucsru* 

a)?0rð öiíur r^rceðcíeg 9?0fn l^cfur 
ÍQcíu^fc i D^ífntrtðMne* íQtm gacl?ati 

^ ^tjte í Ipuoriu ab ccfcrf S^atn cr^ 
3 öDru fcnbctrtcfc fií í&cffaí^ <l* 
^aírpofíuIcffíeiíqfaCi;orfí{mn8u/i 

87 S)auíDe Pfaímc £[y?prfuríatií)* 
g^itíí? ftaífur f aUar ^3 l^ía C!)?aff^» 
3 22 íf?irt pí?M 2a?orf ur« þa&aíí í a 
f<t ÍJcír Ö^ríjtit erci8t&|i}aD hafn crf r^ 
íaíla^aD2tö^e/f?aö cr vppa 9?orr«nu 
íiofíauö fíaöur* íQdu^'íc ÍKtíer eg li) 
ta vppa 6ri(f a í^ungu Saríarue/p 
iiil'De*(o tiiijf eD/ fcmfwrlcð emian/? 

5Í) ■ ^«1T<3 %aUðnpfitan* 3 Opmhtmðatdí^ 
ttfit 2iCap^ ^aaaff í}tlur\ít paií 

#e!tj* SQuetm ðíafiig^pt So^aWc^e 
j^efiir ojförcíðcí) af Ðröum ©pojmafr 
fin$ (^iait 30 (Sap. ^ar fo fícnður/ 
(^rjÐfen cr ^c^ar rcií>u5i»en/öityp 09 
rtooðmjtið/fo cr 2 fu QSipððmðcft |s>ar 
|ttc/@nöiir lE nocgur S5rciícuíöur/fa 
2ín&arbíai/furcn g)3íjDS:S:ui6 mun 
oppfcnðra ^ ÍÁfía fcm aöra f2?rcftcf?e 
tne af rme^ @(f c cr oípf aö S)DÍ?D 
2:s:ttí munc l^afa viUai) fprta nocf 
ra immmn ptfi S^cíu^j?a ^atfim 
fotmwpa ^an ítcf r^ðn^ af S^imnB 
ofaíí @U& í ð3rfttí/fcín/pfeí &tCitt 
hia ©oöoifia f (55omDrra/ (55cn* 19 ♦ 
€ap. C^rtffurftaífríaBar ^eíu^fc 
etítífa pí^nu. ^Smn/ S^eíupfíaíf , 2 ct 
í ftff^tt cöö* }:>af fciðcff munc fo fa 
latit í;nta ^^utkQU a ^tom^ti^e^ 
95!|feö fra micr íðöíuaöcr y eííHfann 
(^m I f)tí0t cö f iírciDöur cr ^ieHtnu 
og f)an$ QLatm^ Oð cru |>cir cnu 
£«röu þcirrar iticiwirtðar/ at j JJcíuií 
fc mwnc vcta eivn tff^amk^i ^rcpfan 
ícgur^Höur/ j ^Moriu at B«öc í^fa 
mar z <Smící: ]5ra $cr&«mDu munu 
eií^TíCða iittna 09 fucíiafí* ©e fcm | 
roRDa ma af Dröum þcff íXqfa manej 
fcmf laðabc fijrer 2ítraípam/ aDi^ail 
f ucíDcfí o5«rcícða a ftfíc %udn } pm 

ÍÓQá/ítíC, líf^ 

2íf 0au í?effu cr auöfícö/ aö »iffutc 
%a pa cr SQcíu^fc fií / ^uab c'ö fama 
]?eir murtu a f»ínum ftfma fucinanöc 
rcrjna/fcm pni nu ccíc »iíia aítaö^uo 
rc giegna cöur frua* 

@ii í;uiu cöa f l^uorrc afff0öi|/cði 
2íífu aö S^clu^fc munc ocra/]^ cr mQ 
úum moðuícgf aö öifa/ms ^uf a& S^. 
Oíifnitið ðiörír f?ar ^ngua íiofa ðrcin 3 <^íp«/ítir ^efur p ectc f)tUbut fta 

ífur ) ííofc (míeö fprer f^nuw ?>e^uí 

uw ? £arefuemum/^ut waröar eff 00 

et J^eRöur fiwtt m pai) at) víta / »icr 

yílíum tma @«ö fíatfati fica pat fpt 

er/f^uítt l^íí ^efut pan fíaö ^uaíaíííii 

tit reíDf /eöur mttne ftí reiöa* 

íttrcfaöerefí 3(ugu/fmue fetðcr fo/ 

t emum ffaö/@9 ^eKö ab emðetííWa 

í ur wtíc / ^uar eöa ^ l^uerrc ZÍ fu fa 

^uaíana @Köur munc »era> (Öamf 

cr auðffiíeö aö ^uorfc munc fa^ual 

anof ff aCur öcra a |jctm npia S^tmne/ 

ntc a í?eírrc n»)iu imtu f fem £>íXP 

fftít é5uö m» fií reiöa a íÐeíðe íÐom 

ftn$/epfer p ab fjcffc Sí}ímín 09 jbeffc 

30rö fcm »tcr nu fíojum cru afmmí)/ 

z af @((í3enum forfcerb oa c 
om b«ðc 

maOureiT ,1 Id 
ff cnDur fo |¥rífaD/aö O^tcífíafcO mMrte 
pax &pððta* íötf^uícða mun fa S7im 
cíi z fu 3ör<? éöa aílcina ípff cpíí^fs/ 
03 í^nuíiar ffaöur ®uös 93fualöra 
3}?ana. (sfíí ^incr SDguDícgu ^ gor 
öcsmöumunu íangf j 6urf {jaöafí wf 
lf wfaöcr 7 1 6urf /í^aöcr wcröa/jbang 
aö /^ar fcm ^ctr munu atlDrci f^öantt 
f« aO ftm ncina ®itD$ |Ftcpnu/j?a fitt 
fjctr mctge ípfítnð éöur (f icmfS af ^a 
fa/$Quor£c munu pm) ftjfnu Suaían 
na gangcíft fctt aO fí<n (Sroe ntc grfí 
na éíooga/^uorfc ISI^tingí ntc (Sooí 
ntc netíf afíaD jjutítfff/fcm fjctmíutíc 
fií l^jnar minííu fficmfunar cDurjnöo? 
ít$ aD HJcrDa/^uaö ftm ma 03 formerlE 
!« a ÍJcim D?pa OOíanne í}ica íuc' 
(íap* S^aí! ^cfur ccíc fo nirff cb 
goff af atírc S^fiföClöu z öHu ^cnnar 
ima. aD l^ff nðse íií ctns íöaf^öropa 
^uar mcO l^aíí mcíðc fiííía íl^ungu li emt í^efm mei> wemmg ? gaif ú 
fumra€^rtffcna £«rcfcöra / aö S^eí 
uifíc mmpe vcm ab afjiein ían^t af 
fíföiö fra aKrc )Bctmcne/iípo fprcr 
ncöan^örðcrta/i^U0r6 vjegna |?cir ía 
tmu ^afá maH íQcímitt )nfttnum 
^ r a 3fícnöj?u ncöre S^eíma cb? 
rtc&rc ©i>9b. &fif)uabm aíU petfa 
ct/pa fFuíum Wcr ^aUoa meö ^inuni 
^^ríjfo/íoinp/aöoff/íc íanðfum 
nauöfpnícgra aö eapfoffa aD fjurfa 
aö foma aílörc; %í«^fe/^efiöurcmi 
^ííf aö 9renfla/í fmmfmUðíeöa cpfcr/ 
^uar aö j^cíu^fc mune /íanÐa* 
S7ift ífMfu aöcr oífa fprer vflfl/ab 
uiffc cr círn omaíaníc^a oogn^rícgur^^ 
f fficífcícður (gorgar ©amáí? (it&ur/ 
Öuar cö íÐiöfíarncr ? aacr |f príicemð 
er $»?cfí í^öa cií^ fa ?>i;nu ? mBhm. 
3(n PíffuíCða jba cr fa ^uaíam ftab 

ur/ ípna. 
rm 
ur/íflngíum oöiÖo«reIeðrc z l^tiMcé 
rc cff nocfurí OXaíte^ rticim fumt 
pmfm pat aH ab toma ( eía ^ug 
(Íoí nöcíurs ODíane f uite Tpa^ fpKcíc 
ga aft gruRDa^S morgum (fööúm fiðft 
um öícr a^tr fo rcpmí 2 (fuððaícgf/ 
emf um a gi0Uum 2 $prwMDum/i Di 
9)pumS)0Íum/H mprf uum (Öííwm 03 
é5»)ítum/ aO off U&m mifíafí 
2 ofBioDa/ogef wícr flí?ðnunfí )pax aö 
cDur f amtim ^ar nocfMrncigcit ncsrrc/ 
jja er fo fcm offfprcífc (Suciíc wnöann 
^U0riu Símrc* S^uaD muwDe |Ja wcra 

ef wtjfum off c«{fc í^ar ftíc aö ípíia/ 
í aBrc öorrc 2£fc í?ar aö fltífa/f iDön 
un /Dðn í f uifDa fm a«Drci ^aDan 
af abfimofan S)r auga ? 5orí)mHr/ 
wfe lucf fcr fra (gooíarcffar ^príu/og 
þui wnunarfama Saðfíne ííofc. 

(SumjfaDaif i í onDum cru |l?uiíiíf ar 
S)ttBípjtur/a& þ(ét m ecf f! aö etns «>p 

» cíi^ fínaiv 

Um z citma Matmtt) ^aggorma 
1 @ífurp0öbur/fo marðcr fíoofa \m 
lu ^cffður aö ima íiffcö fita^] en ab 
Hottia f?ar jff wm pöar fafcr- DQ\m 
mtiiet)^ afottatí^ et^ðafcm bar 
(im ííT aö fa/ía/í/mður cn ^cir »cröa 
|)ar íoimcr^ €?n ^uaö cru ^cffc íb« 
mc að rcífjía ^ia jbuí of5oöc/fcm /?a 
nöa m« afþm %ualam fm 

nðclfc/attaö ctí fo ^etn mnat\i 95at 
mm* puiati Om S^cíu^fíra ^ua 
la etMetmtti^ ðrím nmitkqa 
m\]teii>at fiaífcr íötöfíarncr í^íaífa 
t ípfra þa Ipeit Ipeimia m f^ana/ og 
pcír ðrcjita ? I^rpna wt af offcoöe 09 
Hutjíöa í?eírra ^uata fcm j^crr »ífa ft^ 
ab ctga forcr S^cnöum/fo fcm mcrftaf 
mafpui ímfFrtfaö /ícnöj ^tm OJRatf 
th^ S' €apv pcQat (í^rtfíue wfra??. 
S)i0fíana af jbttt §)í0fuíooöa man 
ne j Öcrðcfcna Canöc ; pa grcníuöu 

i^f^xifiut mlWHchatpui flnt f?cppa 

ufi / f)d\i>m íofa fm aö fara j ©ufii 

mmt fTícö 1 ,3cfii6 fonur ©uOs 
í?cff attra ^fefía/ críu tmtfi ah h\ú 
íacfffprcrf^'maíf? 

mm öub l^afe íiífwcö 

- 1 ' ^ 

(^nf^mt! ©uöe |afc ðcm^cö f ií 
|?cff/ at) ftíreiða fo oognarícðafl @a 
ma/laö/?|o ^ríeöcícðf J^inffngar p/ 
aí$ / par cpfcr jbarf cigc íangf aö íéi 
taj ^uor cirn faií auöueílcða aÐ fífta 
fPpnía/ab (55uD wunc fi^taii ^mXa 
fíaö jijuí ^afa fií5u)cö/a0 ^aíí er cirn 

35 i-íctt 

íXteíííoíifiír ö?uö/ ^uor <ff c emía 
mat gooöu/ jjdm fem Ijff offaff i j^ftt 

ntum r;j«ium fcm ^ít foracíía ? ^0«« 
cru o^ípöuðcr- 

pat fpicr cr S^cíuifíe meö eöum fi| 
«um ^uoíum f iírciDf twcö / ^ptn 
^anða |3etm ID^Ípöttu/ @foaíu/ S)r 
am^í^mu íDi^ííum/fcmfooi^u fígt 
6uríu f ra í^rium ®uöc ? Bta^ata} i 
fra ^art$ ^ípönc z lonöcrgicfiic* par 
n«ff 2 ciincíí1^ant)a oguölcðiím ÍÖ?0 
«um / )?íim fcm f ÍJcffu í^pe meir 03 
framar l^íööa ,í þtcna jícim S^clupfla 
QírtÖffDfa 2 oðl^pfiaff í>atí/^cnö^r cit 

$5uö fin Bfm^a/ 2 ícfi« f^ð^iíföif 
anðie ap ):>riof f?ií z J:>ucn»ö a moofe 

íDOÍD^S^rtc ffrtum/og j^ane 
Wcjfuöu Q5oÖDröum/mcÖ'2ífðuöaöprf 
un z ^imírw/mcö afnciíinðu ricffrar 
Írwar/ meö íöaníraufíc/ wcö (35uö 

ísíílmt 
Dugu ©acrðmcijfíi^ 3ícw/ pc\m fem 
íífa 2 f ramfairt i aUra ^anört cörum 
ðauöíegurw ©pnDuni í lofíuni/a mo 
tc fínc^6anniifBu/03 f cpírt: ccf crf öitt 
0uö/frcmía eÍM^önfr ? ^gsaíaufí/ 
aíU ÍpabiWt fcm í?; im fípð»r í ^"3 2 
ftttc/(So fcm cr/ Óípípbne »íÖ 5)fcí6o 
Darana/ DJíanftag/ S^aíur/ ^ciíur/ 
£angr6!fnc/42)ft!nDfpftc/lDfncDtfíM; 
íau^ictiii íQooíöoma/ 2í ðpnic /IDf ur 
piopmtf I ÍÖaf mceíg*' / £)?gar t ann 
ab jbcffií ísltf/? mlia ccf c íciörícffafí/ 
ntc fíg mcíD nemum ]^ot(uw 2fmmma 
um kx^a ívnfa / fra foböan fíjf'num fítc 
/rnDar S5cif um/foratfía atíar SJiÖua;^ 
^qraner/og íje^ra íS3ub$,50rÖ ccfcBfan 
fíei* f tí |?pn^ra ©ome/ ? SöífnieSurí) 
ar A möíc^cr a þcim fiftíafía íOctjgc/ 

(ípía íifnu @«Dícpfc mj mcöfcfninðtí 

i>cíf 
6oíiar íQoílDs o^ }25íooD3 / ftí ^uörs 

aUíjrcí/ftíBtbía f)an aKbret/í?ac0a l)xn 
flHðrf í fprcr rpffe nmiðu i miiiu ácí 
gtörnínga*. ?5anDa oHuni pcf^um oð 
öörum í?itííí(?um ÖJuöíepftngium/ 03 

íQcíu^fc íííBiocD. eo fcm 33o/íuícn 
Poöfl í?ar »m faíar j 2. íi:cffál. u ^ 
©DCDíI^íS^m 3"cfM6 mun DpcnBcraff 
af Tiimm/ mciDur Gítnðfum ftjíns Sxt 
a'gtaxli mcD ©ööfíns ÍQ%a í)cpnö ai| 
gtcfa/pfcr }!)a fcm cc?c þidia ©ufc/z 
pfcr Í?a fcm ccfe crul&ípöuger (ifyan 
'gcíip oore g)0?D!S:3:;tn$ ^efu €í>r 
ifít/^Mörtcr 55iífl munu ítfba/ afcnicl 
ðaforöforfunfra 3íuðítfe íD3tlDÍ^| 
STtns ./ z fra ^ane öpröícgre ÍWagf* | 
puíaö efí )bo ®u?) fíraff c í íi|fa f 
jbrffu íqfe épnöcr 03 é5í«pc flOíðnn 

(i.x\m 
ana/m9 pui l^fí er fa ©ub/fcitt D3Uö| 
(cðafl fifnaö ccSe f ait afi iata ftcr þo 
cííiaff/ fo fcm|)ar fctger li^tnum fíw 
ía §)autD$ )ifaíme* pa fíraffar ^ait 
^icri íQcíme fo fcm cirn §aUt mcD 
\mtaj ? f^efur aíltppamfa g^iDar 
ctie i &nc/ cil ccf e f uaíniitðareítar/ 
puipat er SSiíic p$ al víer fmufj 
Qígitum pferiooí f í«ifuiít af ©pnöen 
«e/^UíJrrt fít{ Söiíra /^íí 'j ííofe 
f^rer Q??ufí 6|?««ia{íftns ^bcc^kÍ 

^fí ^sar fl^f umöuöe gööurfcö 
um Sícaöar 9Siíía er ecíc Qtcgni / og 
3??^|í faramoofjjrooanícða mfraflt/ 
i f^tium 6»?n&uin í ^ös anaríci)fe/09 
öcpí<t fo wíaf um f^ber/mn rícffcícg$ 
^örunar 2írtðure/íwn S^rwar a @n 
buríaufnaratl 3cfum/z m íciöríeffin 
m f^ne lHa g^ratnfcreið / pa í;afa 
pút cnu fötnu fier aíllicííie cnð.rar %%\n ímfa ciíf cíliiff S}cpimt{lta^ 
tifer pa gattga/og paö ffaí (iH i ^cí 
vtftcl í^mv cD fptfl 2 f rciiJlí íijföa 
flattm/patnoiii aflicr eðiiöíeserí^cfí 

na woífar @» Pcíur íiofíega^z ptíí* 

fem aö fpnö^uöu/^eUOur tufraf j^anri 
pa Ipatípcit ptbcpat f^aUéner tií g)o 

omflm* tD^ f}inSí* 3e]^aiíc$)Dp 
en'6crrn3ar bopFcne fcjgcraö 

S)töfíí»iH5^ {pííf*^ f^f^^ö i T>.9íf 

pa ^ot'om^u OJlcH /lcnDurííccrícða 
Í f?íffu)n ^cpta fcm ^ier fprcr fram 
an ff rífa&ur fícrjöur* 2{poc^ 21 ^ap. 
3fi) |?clr of ^r^öOu/ )jeir ^mmiuííUl 
'^anttmbu/ (Suiuiriicícau/ 20?aííör 
mparar/ íí^oorunarmeft / iS^öf ra rar/ í 
SlfðuDaíiíjreenluu' muitu ftff IQíufff íp 

'CC CílVa 1 ■ Itetaia ^ ppttemm/ (mvsUut me^ 
@£lö cð ásrenc/íem/^iiar t>tö aö mer 
íeíí0a^ííocða (S« ?5aíö Ðrö QFp^c 

ðtorcr cíff langif fuarf í)f cííí/íur / ypp 
f cítaitöc ,|bar f mf íanílage S^oUö 
^Ji$/,fcnf ^Étr cnif fipmufícmic er fii 
SQcíútffcé fara ? foröcf m&cr wcröa / fo 

ftns/fo fcm aö cr/S^eoríonmr/ éaur 
(tf fc/ D^remfcröttðícíf e/jOmcf f/ ^ia 
guöaöprfan /^iéíftme/ ^ianbffa^i/ 
4öfujfö/ 2(á3/íXciöe/Jbíð?íítí/ íTi/tör 
«8nc/ t^íoíí aörm ffur/5?aft/r/ Wlam 
ör<ttí7/Df«f/iDför^ffía/i2(áí)mö/09 
aiíaö þuíömítjffí* í(?uar t>»i eg f^cft 

möur faðípður/í fefðccn m(€in$ s 
möur/aö|)etr fem jbuií^ff ðtöra/flíuíu 
ecfc erfa 6uöe 3íqtc/]bar fo: cr |?ctr 
mpn fcm íiföii ftí i SQctmcnuitt a |?cim 
frímum f^rcr 3?oa/íooö/.f yorrt fooís 

lU'l- en/oíamcn/í oyíDrmöanleg Ö3í)í4fc$p*' 

rurtíirpi'cöíFara 9?oa/ munu ccf c f om 
afí i S^imítarf á cf fía íÐcige / wcg 
m fiíí a ^íttj^'a/ ^cUDur |?a niun pcim 
v^iat) oería íií vjeíujffes cpícr í?cim 
tt)r|f ur&e @. Prnís lÉ 3!>^aiíi$ Pofí 
uía fcm Vicr fí?rcr ffcíríö^miítfunf?*^ 
{^tnsímin og fo 3 anga f?einí j (Soöo 
|ma 2 íÖomörra> Sífasíif jbcim ^itwíig _ 
leianDe ^ongariifium/^ujerra ^cgDa'^ 
f »rtgu« oar kfrc cn ^íííaa 3?oafíoo 

ös íqmanun^t 

í)?u fpoíer t fprcrfcigcr fmífur Baf^ 
ííícifí munurcn ^efue C^irifíus f)ía| 
íy?aff^.24*^^ aS aKfctii^ munC ö<ifeM 
nga ííí fprer cnöingu ^craUöarcitar ^ ■ 
^U0r eö nu cr t rtDgflíigc p S^pr^íifi; 
fo fem |3aö ðíccf ííí aiy?oa SD^^^Uítn/ '£ 
aD 9[y?cn munc j ctns ©oöotntff um £i 
fnaöc ítððía/ meö allfípns ííCímuðíc 
h 
m m f "í lif í^uíuirDinðum/mn aílrar íBIpgíiun 
ar/jo fcm i Iió|í itia nu ftíö aö fil 9«« 

aö Itofara aö ftm 09 OJÍpcf fa cfí 1p al 
mcfíur parfur ]t?ctrra (m nu íifa a pff 
um 2íumu ífpmbar íí|>iium mune y 
toofá aö ^epra ]ba ^rccöeícgu oftípcf íH 
ab )3Cim ftc fíipaö > &urf fra $5uC6 fo 
uar QíuQliíc t ctíi|far ^cíut}'íte Síuaf 
cr, ^ami fcm möur gicfa J?au golöu 
?,<jf íÐtoflctiutti foibíinöu&u ^eratt 
öarcúar íöorn onguaií gautn aD fliíf 
utti í;)r«öclc9um ^coíar.^wfBa/ cins 
2 í^ar v«rc cinðcn ^wff c a fcr&um/cí) 
ur fo fcm gaman ftc aö/í fFíciíifan aD 
%ma^ 2 fjncHfnff i )3Cim S^cíutjffa^ 
^uaíafta (s?aöc ciííífíc9a*5?fcr í?cp | 
fpm(fa(amíc9a S5(iní)ícifa f íaðar.ícf 
rcfaöcrcff 2íu0Hfítnu$ fci9tanDc/)?ab 
cr cirn fur&tiíegur Fjíufur aö loar fcm 
í.'. 
li $an3dfc/cDur SWprfua/íofu / cDur 
ftfOa ítíía Dtcfftiig »tn fímiöarfafcr/ 
aD f}im (Baí Jja ccf e íu^Da »iD aD l^rcti 
na I S^cíuitíc ociiDanícga* 

©0 cefre m ctrn z ^er^u^r aD faFa 
fícrgan »araa ftalfuiti ficr/ z vanDa 
^iD aUra Ufta Otb ftjín'? ^mtcr/ 
^aga eKu Ciífer«e f^nu epfcr ©uDe 
S3iíta í ^ane íí2t SJoDorDaircgíu/og 
wínafí t>arra DrDa l^ine »ijfa épr 
ad^ö Í?ar í^n raíDíeg^ur/aD ojer ftuíu 
f)afa Ktp I rmfie öorf f)tí> ftíDafía/ 15! 
er S)auDaiT ? pan fií'Dafla 2)om SDDC 
D'Sl^í^Elins/þa JíiunDe ^ucr yni fig :^ff; 
^ellDur forDafí aD fpnDga/ ^ íiippafí 
v)iD aD mcig4 öcrDa funDeií ) fcíu ,^D 
ranðe £0?ana fem tJiffuícga mmu íot 
flns crfa S^ímncf^a é«íw* 

@g off aDe 0iarna/ mcD ^ittwti I^cí 
íaga ©regorio £«rcf0DMr/aD ®uD gi i. l 
s 1 íii 
K « <cfe cmgcn SDíancflfta jjrbc foirícpui)/ (^n |?ut wcrr/fMÖf? öitl ccfcgitlöa/ 
nicD f)ui SJcrottí) íj^ciíar ©örn viíia 
aUOrci giera |ícr ttcin l^mífafPtpfc/ í 
S^riííur fcigcr f!aífur f}ia SKaffl^* 
7. Qíap. 2íö |?cír ff^u faicr fcm a pín 
Söetgcíium ^anðc cr ÍÍ39: fií £4ffi»5 
(s?fí ^iií fic S^oopurcff !anðfiini,fÍ0Í 
mciíarc / fcnt ðangc a SJcigc QÍetun 
arcííar/ftalf ÐrDctí C^riffi ^íioDa fo» 
paD porf cÐ cr DtiDf / f fa íöcgur cr tr 
ci?ur/fcm Iciöcr fií ®l0funarcftar/o9 
jjcir cru margcr fem |3ar a ðanga/ 

Og Porf f r f^raöðf ? f^í >?íð^ Wior 
(cmfiííilffine íigður/? í?cir cru 
f(ttcrfcmí?aíí fífía* %nmx púxtvit 

■ ■ 

qa 6c«íiífái)/aö 5}cÍH{jfc fíc iú 
efalau^/ Ös fa áticííímfe 

ratÖÐum íÓ?0num fil ^cfnbar p í>civ 
ra )D^Í??Dnc i pucru?ö/fo piíium f icr 
nu^ugícíöa framtJCtðis/ ^uaö ðrim 
ícgar Sl^uaícr pat miine í?cra/ ? ^tíai) 
(cin0c pKt munc »ðra og pf er fláiioa* 
^ptfl iFuíum tJfcr ^aKöa z tma ^ 
fprcr tíiffan ^afi(ai> íi)f a fem |3eir Síf , 
J30ÍÖU eru I círmrSSÍeffaðrc @aíu/í 
S^íumar^f e/fií ^uorrair í?eir m? ofei^ 
aníegum Sjeðnuöc fitía Bceöc a é<»I 
lím X^f 0mum/ ©o munu ? fo }?ar 
« mofc Jjcír ÍJoröíemÖu wf faf a fírii'ö 
^uaíaíta ði0fl&/ B«öc á ©míum ftjfn 

mi óq m 
l 

'T' um f. £ijíf emum. S^uíib vcí ma wc 
ríía af Dtöa íiíícf í €í?rifíi J^ia a)?a 
ff^*ió*parl^ai! fciger aö öict fíulö 
eÆe ^r«öafí jja fem ctííimaie f umie 
C^famana aö öcpöa/ cií fm ^míuiic 
e(mí ðranbaDy SQcClCur )ja (íuíum 
oier ^rœöaff l^aíí fem BcsDc ðicfur f a 
|íaD'£!|lomum i ©míum i S^eíuifíc* 
*^2tr3ft0löc_þeu:ra ^uaía fera f 
íQeíu^f c muu ycrDa aD ciíf fuy j^if 
er ofcíianícður* pui ítjff a fcm cingcil 
faft mcD SQugaaD ^íJððta/ cií fifDj íhj 
Orbum aD uífff t)ra / i^uaD ®uD ^afe 
fprcr6t»eD num 25fu0ÍDum/fo f ann 
og eingeff , :^ fuííf omíeí^a aD grunDa/ 
^uaD OömrceDcícgar fícu ^uaíer fjcír 
ra gorDojmDu/ (sfnn fcm mDur off 
f ií wnDcruíjífunar/ f)a ncpncr OCifn 
ing anafn nocfrar af jjcim ^ucíum 
z^fcigcr |bar mimc werDa. ^íjr|? ^m 
mn í jDm* '2 @uDs íXcíDc ^ 


Qínöítfts* 4 Dgnarleg ^reflömia 
nmifi z pmðcmane.,? eífeíííf ^ceí 
t öcin mcöDpc ,2 S^anagnplíran. 

u^fc/puiaö aUar fJttr íc^jncícðar éi> 
nOcr / S?rcff ter 03 aiTtcr fem Jbcir 
íiíifa ^icr ) £^fc ^xmhmm fomafl 
l^ar í?pp om Jba ^oröamöu/? muu 
um aífuf!ar,t)cröí^/meb í5Uum ftfnpm 
fuíutröeícðum afutíum/Jbeim ítí ^reo 
ÍJe ^ ííamarfem ðiörf ^fefDu* (^tt fo 
fem ^etm ^oröawöu inurt ^eröa fmt 
S^tarfaíi$ raun að epcnbertnv^u jbutítj 
6rá fifía l^uíöra j ðuíöra ©ftemöar 
ijcrf a/ fo munu S5t0f{arner Jpcff opfar 
mtiía/í a f?ctrra (íafitar ííöcy? í?cff 

fafícs 
1 a l 
m ^aiama* íQíer t S^e ittic wöa 
opf ^incr mqiiflU &tattar/l)aUbmt 

pat mim íangfum ei>tuvii$ QattQa tií 
ptíipat mun ftanöö (ttifat) yf^um^ 
^at]$ (c?nc/atlf jbab ^íí ^cfur örpgf 
oð aö^afíí af jKu Coeí'c ícíní og'Itoíf* 
@o |?ar mun ccfc aö ctne mciga fim/ 
IpeííOur fo i ^rcpfa a ^uore cfné 3ÍÍ 
jluvcrfunu ^♦'pma pofíuíc í?rtfar 
}3ariom) i. €or,4.€»2)0?OS^Sitf 
nmn f oma h i íios íctba ]5 fcm i CO^pr 
fruMíjm cr ^uícD/í rojöfl^ð SQf^rfan 
na opcnÞcr gi0ra* Sfnt (Frifar. Pofíu 
ícff 5uöas fo f f^num Ptfííc/ íÐDfD 
llS^tit miin f oma rtteD mðrgum puf 
unöum S^ciíagra íDom ati í)C{U^a vm 
aCía/ 03 ftí aö fíraffa a[(a þa fcm D 
guöícðcr cru/ af cííunj ©iorDum fcm 
jbcir O0u&íc0a ^tpB^u/ogafeUu SÍöi- 

€ttt| Du 

1 
DrO* $öíer l^ííoofum attcr aö opentc 
ra^ fprcr Som/íoíc ^^rif?i/oppíi ^ 
ab ^uor eirn 0í>íeff ]& a filnum ítjf a 
ma cpfcr put fcm ^ií ^cfur öD^afjí/ 
fícjíaö ðotícöa iöf. SoB feigct' j 20. 
erap> finar <Soo0ar / ab^WZ^ 
m munc mitapaií OmiUtjajz 
Ðeftmujtc fcfia ffð bppf moofc ^m* 
J>a miiu íofftns f oma wpp öíl @utf / 
^uícit J^íofnaöur/ 2 aílra ^anöa ^a 
man 7 íofíafeme/ gieífíjngc ? §or 
ö«öufíapur / aílra l^anía SPíiff c 09 
a??aitfla9/4öfunö/,Oírw ? gSmfoíí 
ur/caXim|¥«imí) ^ fíítgDcr/aHra fpa 
nöa 2ínfíp9ðar|3anfar/?aní]baö|aí 
fcm^icrf s;jcíme ^icfur ^uícö f Uuíeö 
niörc íeigcö* cí fijfður |3cir SQÍufcr/ 
fcm Cínðefí iífatttíc 90?aöur ^efur utf 

rtb 
tr- 

L 

t I I 

r r ■ ■ — — — - — -1 - - -r "r- nr i* rMi.]r i.— i^TO* 

ao afab ictQía/mn aUeina pífBam 
vi^a ím gtoif l}afc^/ pa mmptit 
í^íufcr ítofcr ? opciiCerer rcrört a @f 

nimu 

@o þa cö fí)r/ra COíun ]biíí 
runaríaufu ®f<öífui)ruiíi eSícírifptB 
rfunum fo ^arí pxmsia/ aö |?ctr niu 
im oofta ab peiv í)cfí>c aUörc.flifff no 
(?urn f fma gterf / fo jbcir jbprffu nu 
ecf c nicö |?«títíf rc fmmn ? ípnípfing/ 
aö f?S5a r 2íug[prt aílrar íBcraí(Oar+ 

@a ®oDc £ccrcfaöcr 2í uðnfíthue / 
fciger i ctnuni fíaö / aíJ a cffía ^ci 
9c mumt aílar (^piiöcr 2 SDðuí'Ieð 

CÍWííiiana fo fm vafm »pp ? tjcröa 
Ufan^c/ í)iauva a SQ«í$ j^mum ©i) 
nbuga ? fpaílða f!cr jbar/03 f#an ) ci 
nu íQítoHc i?pp l^roopa/ ? fíaða))afi 
auma 3>öruHaríaufa QOíaii/f fciQÍa* 
íötcr crum 95crf þifía Sfíanöa/ a 
mim pii l^aföír H«« ^^^^ ^ 

gacf f u tticO off fprcr S)omcn/ f f orfu 
arrt nu pah pu befur ðtorf/ puiaö J>a 
mn aHí wcrða Vrcpfmiícgf/ cr o 
^cnbai z auöfpHCícgf eílumjlpa^ i^^^ 
m&ur I)af be íepncícðf í^crcb i ^uícD/ 
fooíðcö ící^cð 'i ficrl^uöre ciiis íQiar 
'taj baunfutíf ? ©tcöe/ ? í)U0rf fcni| 
beW 'þcit gorb«ntbu ^ta/ pa nmw 
pcix í fíoi ctífí?uörf fíð lua ttttíte a (t) 
rtar e»?n5er s (55ÍC2pc^ ' 
(iftrn mstííf ur £«rcntctff arc aö yía 
fne Q9?aríue aWaruíue fcíger/aD aU** 
6uí)8 @^tepnutr ntunu fií famans öc 
tía(?að Ibctm gorD«mbu/ftI aD íöfía 
ga þa a cf fía g)cí3e / 09 afiar tnunu 
þísrfo fem (iarvct Bafatahctattxtt 
ixíi í)cmax l fíraffs pfcr þcím/| jpt 
nur m íffa f^na Sa?íímh9 mf of þn 
gretn fem þar /íenDur f íöooB @>?ef 

1 ■ fií íQarönefítu/ ? wífrpma ^ftepnu 
na fií íQefnCar pfcr fifmtnVmmj 
6aff niitn fffœea/? Díiefííaíenu fprcr 
,^rpníu/F,.fefía ipan ahtrtríega ^om 
cíla íí^ofuöcö fprcr ^iaím/^atí mun 
íaU «9eíía9fcit-afT f^rcr opfírutííaníc 
gart eBtoíltV? fijna fíraunðu DfctDe'" 
mun ^jt &rena ííÍ ©uerð$/? <Ocimur 
ett mut? ða'tga m l^>íTt fií ©frqöe 
;a mooíc Ijctnj ^cfmíBu^ , 

SJf af fjíffun? Órfcum ^tn$ ytffa 
@alomon$/mli0far mDurncfwöur 1« 
rcmeifíarc aö aUar ef iepnur f ÍQcinji 
cnum mune <«faf<i jba fUu ? Oguöicl 
pegiia ^ra D^ípöne t Opoímt 
!6 feH! )bcir hafc{ fíjní ffnum ®itec ? 
^^flpara* puiab mcD jbuí aí» ccfcrf 
ftnfí þaö af oaum ff op'uöum 6fi>pn 
m fcm 31??aitn6num í?ictie ccf c fií ein 

(!cirtiíUHar/ítí SQetín^wís ctm ^ctí 

i fo ftl íqffois Soíiurs ? mmnmf 
ia a ccíc f pnítgf po CSfla^mtn |íto 
fe fprcr aUf ^cffa 9^cif nmgffap ©iíöe 

. Sfíröetí mun bafa í?effa Oimtu tú 
mm goríiísmöu/ Qíö S^SÍDÍl^íI^tn 
pfl @f apare ^af e íiírctöt ftð Cmöflu 

num íií 9«9n5 ^ ^9 cpfcf P^^J 
rc ®uöÍ fíicíun z íBifaímngu f?afe 
bun af ftcrfíeöf ? SOÍsnun'utn f(srf 
a«ra ^anDa íTtic/Síaöín ? Qíucðfíc/ 
Sr0S £ goobar 3urfcr/l^un l^afc fœ 

Df z fooffraD l^anDa ^cím ? ©a 
uDc/S}eff a z ^ci(fic/nieö ^Drum mar 
ðflflðs 2)pmni femííCim^afcmcD 
cíaðnfcmb ab/ fumftí §c?Dis/ fum ftí 
^ícsðnaöar* J)im f^afc ðtefcð af ficr 
@tlfttr/$5uU/ ^spar/ íafun/ ^ir/ r-S- f 

«ö ^utíiíff/f n fprer attf pcfta haftlst 

P^ mun eítnctt (atíamemen 
\mpctm ^efiir a Bftpunm tiífmt 
ma ^ajiöa mflet ? cö^rw fra fiai- 
í«9um íonbum. ^fcm m»im ha z íií 
iamamJSatn ? ^cföc/foöur/fejil 

nmti$ ? amta paiftnl^a. 

íopfcö mwnf ftjtajbeím ftíeaf«r 
ðípfrtr / at þat pab ^efwr enöur««rí 
mta Sfnöarörmff/ ogfuaíaD jbeírra 
gíarfa/£,cfeö f?etm ^íefff ? ^ícgf?«öf 
^öeöurMcðn ? (Sooílím a fiínum fit 
mum/ S^möa j ^prrwöre epfcr 

^:^í. |cö miffu fWfííre ffí aö jbrona ^mfícn 
, i aWre ^ípöne eff S^DCDXfnc* 
@«öHre<í J3a jbctrrc ©fíf/aö r 

b 4 
m r ban t^m Umt pcim (m Xam\a i 

ft;rt ffína/ 03 aUra ^anöa 33erf f«re/ 
þabafc Jjn |)» famí aabrcf raníao 
lií rtö ^acfa öuDe cinufíftcaUí ^^*|| 
^tinencá mun (eigia / ^uD I?cfuri| 
irííí3 ííapaD á«0nunum ftí ÍJícnuflu 1 1 
laaðufmuiia ; fo ucl fem aDrar @f ieip| 
Íiur* (^aíÍcf<JÍ«ií«öínfa pferþwbö| 
olcna a ^a%cíx} i%m^\l ©'ttornr 
ur a i'y?oííctíc/-af míjnum gartgc ? mi |^ 
fía etiarnal^afa l^eir matí í«iaaö| 
þccíia fpuaD ttjmanum f;efur Í!öeö/og| 
ab Ima aö faf a flg wara fprcr (Sum 
re í ^.'íre/^orc z '^auíic/i mta ^u 
. ab >ctr ft'íUðc a ípmium Qiat$ jioi& 
'*ungc í?S'ía I ff uaöa / fícr f ií %twmi 
0n þcfr í^afa famf ccf c oiíiaí £ann 
aff t)íö ftíx ÍÍJiítunar ftfma/? &ns>?aö 
ío aUar fJcffar ^cíiííur ÖiuDc »orumi 
Æjífti-ii'iftiii •6. í>ia|ffí /?f)göar. 

* " ^|09uí)ícgu fraítt ff/ria íöcrnö z ^itmi 
íiuL íl^" / @^«Nr^afc j^a»aforfmmí)/09 

,^ mmzmi^Mmtfz g)anöa«s rp«f 

ecf J P^fc í^cir fprcr aíía ^cffa aöfíoD/mcir 
. z framar öí/iaö fJocFítaí? S)í0«CRum 

í'í""ni®iiöí'?@fapara- 
og^ eci«af? ?omrt fratn aíícr J^ciííiger 
i @uös aífuaíöcr í!!}?cn/? 6era frai?t 
aö^cir f^afcmarðf Drö preötf aö f»r 
, í|cr ^eim ^örauaríaufu/ þeir ^af e ma 
'nirííf íFrfpílcðrf ficiif/margar ðoofear ? 
1 '0 npffamar mtz \mtl>m g.inqa/þfBr/ 
III iciDíícffíngar ? uiDDoruíiar/ af fpuí^^ 
ípcföe vúm pan iicffa '33c9 fil cilqf e 
£^f5* (iín ^cfía aíU ^afa ^cír forftn 
mö ? cinfíi$ aú^íað / ðctngcö famf a 
fíí'ne forDíarfaöa piíia/ i Sðra 
narícpfejz aííl?uðaíc|)fc/ ? í?ctr f^íafc 
(^U0rrc oröcö 'ftí ®uö$ íciÖDcr cb? Íoc0| 
ai)er mcö í'ítfbu cbi fíii|öii/ íQueríc ms 
.<:0gmvtiíf!ns,f?oröum ^oorunum/ ntc 
meö (Syanðcííl fafum gprcrlpaíum* 
' ppí f^afa lJctr taíaö fí;rcr jöm / í?-' 
örfu mpeí$@i-!Ö #ra ©faparc Ijafc 
jmrDf pa / |3ar f^n f apaöe ^a i ©tiDucr 
m cpi'cr fícííps (íín$ a??sní)/ 7 ft}öann 
|?a |itir woiu faWner fra íÖubc aprur/ 
f)ö f^afc ^ana Cmpílunar íQiarfa íiíj 
cO ^amt OyiÐffiimv Qíugum fií í^eirra' 
rcffeöifiaD ntrffÆ þa/l)el!Dur ípaf^ fc 
pí?f |?a apíur, fr^éilnfrc forDt^rfun/ 

mcb ífoorum (cPkuíöifmunum ? fojrrc 
f uol/oa fuöutr&clcáum 2)auöa ff ní- 
Irf ■j 
i C»pf Ipflfc ÍJcir ^íb aUra naf ucsmícð 
a/í borcD fíg aö wfíp/fa fprcr í>my^U0 

rfu 3cfu& eonur $5uöe fcw nu ftfur 
S)pröarícgur S)Pitiarc atts fpoaí)$/]^a 
fc famíeuiðí ftn ®ubl5om »iD ^ra í)?a 
ffuru/físDff faftui: OOíaDur/ fo l^ann ] 
^tm fama 3!}?anDome íiDc gaf cí£í í 
f{)rcríiínm8/S5rpí'íc í ©poíf/S^cðð. 

2 S'^wDíír^tmð/ ^ f^jn Fparöafla ? fm 
mnarícgaffa SiatíDa a ^roffcnum/fo 
aö l^afí fctnsc |?ctm z oU.um SQcimcn 
um frcífc t frtfun fra cíítífum S?u0Íw, 
3ícm / r?u0rfu ^aff l^afc gicfcD jocim 
ftf f JQoa'ö ííí ^«Du/? fíff 35ÍOOÖ fil 25r 
pcf jar/fo ^cim (^pttöc í?aö ciítifa £iíf 
^ar mcD jtífíðíaD »crÖa/ (cf ií apfur \ 
fíaDcfí f^rer aHa |?cffa SO?i?f¥unar gí 
fíf^u ^a l^af c |cíir ccíc oDru íaunaD/ 
cfí aö on^ra (cf nöuríaufnarans S^tar 
fa/mcD aWjlonar 

at 93crfltlöar/^iMfíí6 acfíanbc ^fís 
f oO i tifalnin3ar/@íff aníc ^ fíuní? 
íeða/cií afuitOani!c )7aO ci(i)fa/ ^uo 
r$ tJcgna aö Söcröugf flc / aö fjcirj 
rtiöur ^rapc j SíJcíuifBaff <2=aö/]5 fprff 
^cit ^afa.S?imncnum z ?Jimncff rc (« 
íu j^'ucrw&ícðal^afnaO^ 

85m ^cf fa 2 aítaö tan^fum tícira 
munu )?cir jDðuöIcðu t^cröa aö ^cpra 
flcr Þruðöcö/H Þrpyíaö a cfffa Sciðc 
@íf ^u^'íqfrar oíiföanícðrar ÍJíaría 
«6 Dícpöar z Ðfraunar / flí(f í munc 
erla Jpcim 3íumu ítjB'puöu SO?0itum/ 
ab »cröa fo opcnkrícga fií wíl^roops 
fíainar t ©rpyíis fprcr <öuöc i aUrc 
íöcroaöu/ í>aö »cröur ccfc mcö jDröu 
í»f ffilrf ♦ SÍuar fj^rcr S^auii) ^ongur 
fiöur fo epf z iiicícða ) f^num pfaím 
umltintum j ^cim 35 2 3u 2íö S5í)C 
4^ .1) 

.1 11: 0%^iti viUt ecfc (mfa ftð x'crÞa tú 
\mmar* itiemar ^ait þat uíffufe 
ga fjéffa ftjföiifíu í fícerifu émmn/fín 
nu l?cfur öcrcö v>m tala^* p((ía Í8«n 
ffpm ^Hör eiif öi^rtffcjf SKaÖur l^a 
fa ftcr I ^taria/z a Sun^u mtt ^a 
vitíjt fctðta cettjiD anbuarpanöc* 2( f?t 
cr JQcrra mim l^cf eg íöon/^taíp fo 
pfcr 11119 cingcfí émmn/«fcníe3atta 
&ÍIÍ fc/? cf* @o cr m flföín z ®neipa 
fu fpr({a feðunO S?eíuti¥ra ^ua(a» 

gj qjnni (cðuwD JJcíuilfíffra Piffla/ 
cr Ö5UÖ8 o^csrclcð Otciöc fitt aílOrei 
9cri)ur iiiílt ntc l&(iíbíuö um aöa @ií^ 
fö/)?ar »m (aíar fo pofíu(cfí J^mO tH 
D?om* 2* ^áp* éncipu z O^ctDe/ Síír 
cíling í S7armfu«íe mun ®uö 0íaU 
öa/ jífer afiar ©rníer Bra COíafía fíw 

■m 
Dc munu |7r goröcsiróu ^afa eií^fan 
5f u#a f (!íaíffa/S7.iarfane pípagD/ 
^ðB z ^orð/ fo pcír lítunu af c&«ic 
ícðrar . Síngifíar lOfraun / ftfcKcga 
murra ? moðía a inoöíc (SuOc/ Jjcirra 
©amiiiff a mun ]ba bcröa i?af a^íöc / f 
fciða |3cim fprcr'fíoncr I^UBriá cina ? 
eina 3(Iði0rð fcm |?cir möur ^oföu Ör 
Pðí/? 0íjora í^eimpra ^pnDcr fo np'' 
z fcrffiar j jbcirra miúc / fo fem i?(crc 
fj«r pa eb fpr^a flfíeöar/ miín $ 
fafíaríega crfc öcra ^ín minfía Pfra 
un 2 ?31m3a/aí) Ccra fe ^ag ? ^an 
jcsi a í;u0m 5íuðna5íifc mafim$ 
fui <Saf arakra/z onmöunarfamann 
Sí^íagara i fijínu cíðctt fQiatta/ $D$ 
pa pat f icniur Ab ofa«;^ubs íltámaM 
^em z o6íiíöa/fcm cr "cirn trciíanöc 
i@Kð«r /þa ma \^\xm círnfFinía aö 
cfíc cr }> 5«reíc9f/aí) wcröa )?ar onöcr II 
1 aö ími^I}infmm aUtatUmmt/ 

^r í?ut af (íooru ^mlana of foöe öpp 
^roopa/fciðtanbet ©uD/®ub J?" ^ef 
ur íitig pfcrðtf fcö/ Jjpar Ptííur fían 
ba I ðicðnuni \ml J}0ní) of|3iaí 
ar mier/ í?ar cr ccf erf ^cií&rig&f } mti 
nu íQoUDc fprcr l^iííc Dðnan/öð cing 
cíí értöur I líiiínutn íSctnuni Bcgna 
mtfía 6pnöa/ j:>utaö ©pnöer tn^nar 
cru öpp ftpðnar pfer iniíf SQofub/fo ð 
etn offíor 23pröc cru þ«r mtcr of þun 
gar orönðr/ pui miacQ rptcr foirícðö 
ujf af IDroo nitf'ne S^tarfa* 

pcfia ^tíúi s JJpjt l^cirra ^or&cem 
bu/f áííar (^fatao ifijiöafía Cap.íDð 
@nöuríaufjiarcn fíaífur cirrt nagan 
öe Ornt fcm aUbreí Dcjjr / ^uor cö ccr 
cnícða éöggur 05 fœrcr ©amPifíur 
jljcirra ÍI^jopuöH/og cfurjbcfyc oDauöíc 
ae (Samutjlu ormur ©asícna/eins z 


T ana ) (^te fmm^ 

%U fl^f rar PHm tatut fa 2íím<«f f 
«ðc 03 Oticff í<«fc ®ui) |?a SDðuDícgu 
opf íicfia ? fi^a ^ícr j S?ciwc/ f?cgar 
jocir fm fe fmraff ^atm/QotQ i ^fur 
íun j í^iarfaöycpfcr t^rpaöa Ö5íœpc z 
ÍDðieminða Opi> }3cir ficu fíunöum ön 
ðuum wan ftaífum ^cim íiofcr i f urí 
ugcr) aí) fjcír ^r«Dafi í fpícíf aff fpr 
cr eínu |3ioofanDc Öta$ffrcnc/z Bíaf f 
anDc íaufl&íaöc / ^uaO að cr fo fcw 
awnar Jprcrfarc / 03 nocf ure f onar 
%cift\ ]5rar cií^fu Dgnar s f uijföa l 
Jeröcemía mun f uclia tiíiífícða / 09 
m aflafs* 

<í ff l^uií^F )3^na aö jbclfa munc 
t>crrt/m« ]bar af rmöa/ab ®uD$ rcföc 
cr foDöafí pfcroííf f iefjunðc /aö l^uprf c 
f aft 57ímcn híc 3«rD/nic necf ur 0Hur 
fíöpuö ®f icpna ijttöcr ^citc aö ff anö 

] L 
Íí#C* Li i 

m mö oð Ðf^ðnuöur / cfcirn i^röefprcr 
flti\>t iin$ íanD ffmnata/ fo l^m »oe 
rc ]^U0rðc ) íantmu fptet f}fti frtöí/ 
etur vmt vc^na f^am mfofnar t vm 

fmfur$/<^fi ®uö Fomc tíí/ uáí) ^uf 
unðfmum }p9nqta cr l^t» faUa f 
iÖuÐ$JXctöc? ^nöafí íjcfíc cr omöðu 
It^t að flpta / cOur | nccf urf ftfsooí at 

príbía ^flmíe»^u«í 

@ 3) }>tiöía ^uoí fcm i Síjcíuffc 

murt wcrDa / ^r fu fj^rcrmunan 

aö ^orDcembcr muu attDrci nm ab f!m 

®u&0 g0bur$ @onar f S^. 2ínÖa ðJÍ 

tföa z íSícffaöa 2(u9Ítf* 

2lUDrcí fítt ^cir aö fím cDur fala »ií? 

ncírn af ©uöe ^ingíum/atílörcf 

ab fíífa nöcíurn af ©uöe 93ro0ÍDum 

OPíofíum* atíörci affaö aö fím fi* 

^iUf fprcr munm iwm 
^oröcemDu/ ai> mtia fm líicö íOsn 
i f utíDa oppa )3(ír ðttníu ^ grcffeííau 

uolDu/ab mciga f!'m mcD etítffrc ^fííar 
f aíie vnatt 7 ^agwaDc / »ppa |3aD f^j? 
ra Bíií'öa í UtHaDa Síugítf ft|tt$ @f ™ 
apara/ (iPnöuríaitfuara í S^u93ara/| 
af l^uörrc Sífpnö ^cnn fícnöur ciíj)f 
^csgO ? ðncegD aRra gooöra S^íuía* 
jbcffa ^afa ^r Sf^* @uD6 S!)?cn a ftjr 
rc íDöðnnmn afípuðaö/ íoui ^cfur |3a j 
fe ^tarfanícða fpicr ) It^fc jpöfí ?r ípf! . 
^íií jjcffaö fítt abffm ®u&/ 5 ípans 
>|öa ðSícífaöa Sínöíif mcö ftfnum Síu ' 
9um» 

, S)ííuiö 42, pfaímc f icmff fo aö 
Dr.Dc/í fcigcr/ SO?t|na (Síwíu f}prf?cr 

eptcr Í! 
cð mcj 

í fUnt).| 2íu3Ítfc ííojna pfcr off/fo mtinum wtcr 

1 5 Jar ^eof ar ^usgar p3 pat yjö ) f^nö 
Intcfíum SQsrmum/aö ^nnnmuncvm 
Ifiíöcr fm aö ítjífa ©uö mcö fiifmim cig 
"fuö ;|ctT QLuQmv/t ^cKDur ab fi/ fíon munc 
Ht,eiifo^aðnaí)arfom/a& pa muncaf|5ur 
|!5iMa|fafí díí SQrpgOarfíorcií af fífnum 2íu 
!f)cit»Lujn/? 8Íeí)moíí aKar ftjnar 30? íí tíra 
15 crluncr; jucöar f^an fccr fíir O^nöuríflufn 
'^«í>|ara a&fím ,| íjDru ítj'fe* 

^o^astce JJolíuícf i.^Jiff^ 3- 
fdðcr fo/^icr munutnftm @uö fo fm 
í)an cr fra 2íu9Ítfc ftf Qíuðíifie/ÍDð 
H fseffc bícffaöa ©ioen mimc íde vara 
aöcinswmao, éöurio* 5(<ir/]?cnöur 
m ocnöanícgar 2íHöcr <£?ihjifí)arcn 

5D V ar/ (1. ar/ í2íf flflfíu mumt^mu &ui}$ 2íu<í 
iite/pax p í«íMr fíQ fmimm pauQ 
S5fu0ÍÍ)u 0offc«6 íB0r« f^afa iHm 
aUra mcffu wnunf ftaftu ^tóe/ine|íu 
IDprÖ í SScðfcwö^ P^iQ'' &ni>ut 
laufnarcS far»m Jja ©«Im vcgfínö z 
fign <i?in3Íaffa/6 fcff ' cru SSngtorn 
unö ftl warDl^aKíe ^ öcrnD'' / f>a fífíi 
^tf |?ciíH ]5 ^cHfí ftí ©«Iu z íítgnar 
aö ^cir fím ta^te^a/ QíuQtit Ö3uí6 íí 
fí^nöa íi Síítmnum* Siy^aif^* is* 
(ÖíaDur ? f ífðctf warö goif aDcrctt 3a 
(oÞ/^a ^atí fic«f at> ftm vm ffunÞarfa 
f cr mpnö jbcff SQoliðe fcm &ui)$ fonur 
mitðc opp a ftd faf a a fcirne enðunu. 
iSa éiuD$ maöur l^roopar upp af fío 
tum S7iarfan$ feigetíícif a fciðianöc* 
@0 íiefe fícö íöroffiff froí Qíuðííf i fií 
2íu9Íifi$ fi m^n ÍDnDwarö l^oolpefí* 
@cn^2j*^uaö mifíu mcireljíuðnaiía 
J^gnuöur/ 2 S^iarían* (pfí mun }?ai) ítííur fi9 fím ) Í3cim aUta feðurfío ®u 
t)om$ ííooma/? f ^ui mfíwöíega (iíí 
jíu »í&moofc/ ^uoí vib OKcit tJcrUa 
öan aKöreí (Ftíöcr* par öm fciscr fo 
£«rcpaöcrcít 2íusuffiiiu$ / 2e ^uafc 
f«lí mw cg |ba tjcra S)9^0ít!Sifí min 
^cgar cg faaö fí<«}?iw S)>7töar £t 
maf O 2)íXOS:íS:itf ímffu mig öcj? 
ia /fo C3 mcíðc pis flm/ @ö »tí crfc (i 
fa ícíngur/ fo a& cc?c Öraðíc/í ícínöur 
íjnbafí f^rcr micr fu fafa ííaðnaíaif 
fíon/ab mciga f|oi>a miit @ní5uríauf 
nara 3ícfum» ^oööaw ícguröar 
rb z §(x^mt)ax íima ®uöe 2íu9(ift6 
munu ^orðttmbcr aíiðrci f aD fim/ 
^uarwm^o^* tjoífar Xt|^iff»3. S^u 
0r ^afí fpnöðar/fa f!cr ccf c ®u&/fTÁIf 
fnrcrmuan a f}ui/ab mciða aQtrci fútt 
®u& nocfru fitíc 6í^öaft ? ©ooÐaff/ 
mun mctr z ftámat futíia pa Sottst fcmö pra ^íööÍöu/ Jja itiunu ^r ccfc 
f^afa pat afafía^ cil IPtí^'fca/ !D3n 09 
Df &0&/ 2 wiunu u)f af Síarmc 5?uðar 
) foirícgrc anDuarpan fo fciðí'a/ l^uör 
t>íö anaii/ ^m/patctu pcit fcm öier 
mður forDum [^©föum aö aí^ímfrc/s 
gt0rí)uni fpoff a&/ öicr ]^cimf?cr S)<tt 
rar l^icífóum Jjcirra ít|f f^rcr ®aíc0 
jf ap/ 2 í?cirra cn&aíí)f f fprcr fm(wn/ 
íQu0rncít cru |3cir nu rcíEnaOcr a mcö 
at ®uös ?Barna/H pra 3(rííctfö cr a 
mcöaí ^ra 5?ciÍ09u f par f prcr í?a 
rpöfíí oícr cc|c.funDcö pan tictta vc^/ 
^Xios í)Cicffíc2fcfíti6 ípcfur ccfc i?pncö 
pfcr off/í ©oíícít cr off ctfc öpprumi 
cwv 2£ ^uaö rpiaípar nu »or ^effr 


fl-o 
Dmíibcö fcm c»rn U0ðc* S^Juðö jHí 
íctDcr cpícr fíg Dcrf SStíqfc z ía\x\mi 
mtmxtia ®oís fcm vícr j^ofum föm 
anraíað/ SQuar cr »or jnöícíc @ucfn 
z íQutfíöcr / vorcr jöiuíaufcr íDagar/ 
öor^tœfc 2 (Itcmfun / S^ímfur z (Slc 
Dc/oorf íD^oDf ? Dfnepfpífl/r atlf aú 
a& fcm off mt)\Mt a& foröu i ^tHf 
jbcffa cr ^a^axk^a \ hmt Hbeti/fitoot 
axa cú citt SíJanöaVucpf/ cpur 2íugna 
BítF. <s?n l^icr f ff aöeú öctöum » tcr ci 
(íjflcga a^ IrcSa / e íutíura |?o anörci 
aö fuíí htcna* R^íer ocröum ísfcnícga 
ab foora/Écfc öfaít fií jbcff aD vcrDa « 
fínícða pjjnöcr ^ , píaj^a&cr*- íB?eö 
f3fffumc&ur |?uiíqífum DrDuiíimiinu 
þciv §orf0pu&u cfalaufí fiöífa (íq m 
fafa/? pfcr fífic ffmuMcri^ z ^iaxt 
an$5?u0íum ffagamcD jSatTaðnpfí 

van/ 


tan/i fpf raitöc optpDct 

paa peim mifía ^ti^e Sowfíns / 
mum (Öpbiwgar / fcm f^iet ) íttfe f^a 
fa forl^erfer ocrcö í fíílc 95anfrip/fl« 
pafi ^rofffífía €^rtff«m ccf c ^cr ftí 
ncirnrar (^ícöc / l^eílbutíQrp^ðar/og 
pa mmu peit fjiD fptfia ncpöafí fií ab 
ttm/t ^aflDa fprcr faff / aD f)an fíc 
^tdfate aKra fifía/ fcma ^ait &afa 
öonaD/ @jí }Jcfíc ÍSriv ©pötnðít ði!I 
öcr |bctm paecfe par / }?uí ff ray )ja 
m«n ^uöe (Sonur ícðgia iDvtnc ftjnö 
»n&cr fqina ^oöf f^or^ 

petr cnu SQeiönu mutiu pa z fo fS<« 
Íjajt i feipaf Sf^uar crúnn worer 
öcr fin viei ^ofum öprf að z ííÍÞí'öcö? 
(Stoa/^iit ^roffpefíe ^cfns/^uörn wi 
cr aílf^ö, aföirfum z einf^ie ofímött/ 
^aií cr ®uö/Og þcít; cnw fomu e öict 
ípflfum afítífaö / fprcr :^;|?ctr meöf icf. 
öu %t\x> \i\m a f}afil peit cru oröncr 
'IV Vorcv ^omorar; 

pa mwm aöcr íöinwimí? r ^«íw| 
rar íofaía ^uör attait uiti fifnar S3iUj 
ur ? gaífl«ríioina/fcí3tanDc* ÖtíWöu 
!)U ftí Qtrfue/ ^uar cr nu Hö^^'" 
in3/t)u f tenð'oflí aD'3cfue ®ui)$ fon/ 
parc crf c iafrt aO dcHöc/ fínum jjím 
ncff a'{j0öur /®im /cr ^fí nu ccfc ^ar 
f!ftattöc ) STignarpcnbc geDurflne/? 
aubfpncr fprcr atlrc 95crijiní)u/ ab ^ffí 
fíc ^isbutmmiain aö atlrc QWagf z 
S)prb/|»ab munfu nu \?crí>a aö fanna/ 
f^ar ^tt fjig ntafícga foröœmcr/fj>rct 
í^ífna £P9C f icffing ? (ðuöíefíun. 
3fcm/(5t<ttcð nu fií Ibtb C^crinf ^1«$/ 
í^6ion/£OTarcion/ Bamofat^an/^iö 
ifcm íícnöuö/ aö €rpriffu$ mu flícífj 
t Cinfanöur Sí>?aöur tm ccíc (Öuö/cr 
l^afí nu ccf c þax f ftíTc (SuDDonis ffgn 
pfcr öllum ^tngíum i OD?0itum / og 
fa «ö/íc Somarc afle SQoKöö? :5 fa 
niít ^^^^^*^^^^^^^* ' ^ ^^^^^^^^^^^^^ 
1} 

ma amita mim og fara vm alla 

fa ftí^L pat mun ^utst ^tppa 
i ^ujsr fnua föfum öppá aíían 
aKcr ítí fam«$ 6ucma fergtatiöe 
off 2(umum @f icpnum/öícr ^ 
5a0að ? mr ícegc f«rí ricffa. OPícínwið 
O^tfntrigaiía/ |ttf«rf ]bar áStflu 5 
caigeií öar öiöur / |>ar fprcr \}Umm 
íJicr eiíf}fíc0a aö ganga a mte ©uös 
0amuífía; 

^ l^m fíprda ^mX Tpmta §cr 
^^'joemDu / OD?un »íra ognaríífð 
'J^aíui^^íDföfíaffa/mcö ^uöriS ^ 
^bcí'r öcrDa nauöucicr/ ctí^fícga wm3ct|^ 
'"ngnc aD f;afa+ pumö SiöfíMmím cr 
þaD CC0C noog/|3o ^cir mc& fíne ffjcíf 
c!'e0i-c í?ífimíi/ oognc í^^itii ^or&ccm^u 
^cpöur Ic3gta ÍJCir íJppa |?oer 2íiunu, 
u 

\\U. » r 

- 3tcía k>ppí?frn0f/ í oppa furiOcÍ)/ mci> 
fjrceöcíeðrc ©rímö z míicft/atlt wpp 
f ra |3cim íÁima ab jbctr ^orbœmöu crw 
incð |?cíf rc fíröngu f 9ra(!aníc9u 

<ttípcfí«n ctfí ftfí íÐiöfTunwni ap^c 
Hícr/éo þcir qmc vit þa fo fcm í?fit 
Itíifar* 0a IS^prajíafíapur ? tjfcrgan 

S)í0|íafía pfcr pín gorö«iiiD« 
íum ma cfaíaufí ucra cin l^rá^cícg 

á^ícr fímuiíii i^i4aö vtn^^atiuafí ? o 
ðnarícga aD S)t0fullctt t^f ícii^tír |b«r 
DDíaiTcff iur fcm xjcrba ooöar/ ^fcr f^u 
mta ííifmum íÐifi'funcfí ^cfur aö 
cin$ m fíunDarfaf cr fciiígcö $ÖaUt) 
cpícr ®uDe fcofc/JOaö ðcingur opf fo 
l^rpððclc^a f ií / flö cirn (Sfcirn / auf 
íjcllöur £D?an« S^wtw maf f c flnmf a 
fig ÍJar pf cr» @nn Jjo nmn i S^cíittffc 

piífiinöfíítum I^0ríniiíe9ar cn« pa tH 
^ama j ptéat Siiefíatmt ^afa SSfi 

irra gorf0puí)«r 

SQrrtn 2í«fiufftnu@ fíigcr aí> |po 
CC0C ö«re ábiíur ^twí j ÍQcíulíc cit 
aö fí« fafnafí ficr fDreí 2(uðumf?«r 
mm iE fÍidfcHu ^ififiana OWpnö 
er* pa mnbe pat) vtta nooðu tttQf eí 
Pímða/ (sfnnttfíu íauaufe |3ar^o 
ofan <a i'ptm' P^i^ ?rorö«möu wcrða 
aööwfa onfecr oíijíðanícðre <Dt 
oflafla/cíííffieða þar ab auí/ í?ut í>ab 
tfcröur fafíarícaa ö«3Daríau$ ^ueí 

Wlét$m ðefnður í'íií' ö|j6oö fo n« 
rrc/|5a^etrftm cirnS)rau$ cöur gor 
p«iu/ab ^cir faUa niöur f ^nðuíf/fo 
ci »cif n«r í?eir i»f4fflocf na fprer l^r 
«öflu faf cr* @« [pwaD ntif íu n«r ttui 
Iff pa Wia Qam^f í'í3«t gorö«wbcr 

^ þltootrt m fpíiofa ccfc aMmíia cö flm aUa jfící 
u^a Olata j frmgum flg / í^uam 
i f«!c ðttfíííeðuffu z oflíapleðuff M «i 
fprtO / l^eUöur 2 eirnéfí weröa af ptim 
§ra(f fer /^eoffroöner/f rðtriDer ? war 
Der fí feílcða* pa mm peit fím pafi 
gamía SQegðornif/loaíí ognaríega S)r 
e6a/]batt £ini flf u fuíía éafan/)?íí baf 
ur$ fama S^^iona Diofuí / paa ff tcíf^cíe 
ga íöeííaí f acífel&u]& S)i0flaíp0f Ðírt 
9ía/í?ar munu þeir fíai l}im aDra (Pr 
pmfícðu 3flf^u anba/l^ueria O^faiae 
i 34* (g* ^aöar 3Cct)i&ruml& ? Sínö, 
fu^n/^pfur&rega/ ©fruíefuðía/ 01 
pa z íöíKcf icífc / StoU/ íríafurbrau 
ga í S^rcspugía* 7 íf* par mmiu p» 
fíða ^fí oðnaríega <Sc^cmofl?*om ^u 
orn ^6 faíar f 40. Cap. 2íö ^attð 
fíorf ur ffc t í?an$ CcnDum / 03 l^ana 
OOíctðfff i, í)?afla f;an$ ®tt)f3/? ÍJíTe 
ÓScin fieu ein^ ? oparptfipur/g fjns 

^ui][0aíof6oöc/fí« paíi 
Bittim^cQa ímiatí;ati lf)U0t$ 

m fíeu Ipr«öclcgar mfpn&a^/ allf m 
frtiið fianOanöc / rjan$ ÍDramBfaitia 
S^íCíj^ur crfo fcm fícrfcr ©fiSíöcr 
^Mör Díö anaíf/círrt cr faff ? oiö |ba«n 
afíafí/fD í?ar tiemfi ccíc 2)inburcn wf 
amíílc/?ían$ ^ícnflm kppttat fcm 
£i08/ ^ane 2íuðu fo fcm áyíorðun 
0rnuffar '^u^ahpt j af ^ana OOTultc 
f ganga loáBranöar/^í gíoanöc 

ep^atfiimd þatian m/aff^am 
f umðps Dtcpfur/fo fcm u^r fíoeöanöc 
í^offc 03 ^afíc/Síane 2(rtöc cr fo fem 
íoðanöc íÖmU Ds í?ar mQmv^z 
IÖ$Í03C af ^itð S)?uttc/S'Jaff (jí iir 
cirn öftugaít S'Jíttí©/ Dð c» ^ane 
35ení)(íin3 l^uar l^ít Qietm n^.íru 

1;" 

T I a(í í^imt öfíugii pat mb/ nat eð 
tiU 

JJaff ^cfur Söröuffc ðMðurtft frft 
í^f n/ ^flfí fprcrípíur aHt f fcm l^míí 
cr; ^aú crcirn^ff Síonm pfct 0tium 
S)ifattiBí»»fum* 

&n pcfiata Oifiepna ^úfn ctu 
pui íDíöfícimm Qicfcnj aD ^íifT niunc 
öíffuícga fpna fis / j fra ? aiiara puí 
ítff ra jlaDícgra efrijfmfTa ? iHOfl 

Qjjaff icpnum ÍJcff PðJtarícðrc z futf 
öafamarc/f?ut jbcir ^rccf u^fu Sfnöar 
ítofa ^aD ccf crf cpfcrífggia/fcm jbcim 
$öcf0Íu forD«möu £D?0fTum mcigc ve 
ta tií ^uaía auf níngar* 

S^afc Siiofuíícn fo íjrös&cfcga 6ua 
ícö ? pímgab ^ff? S}* 3oB/ pfcr l^juðr 
ium ípait fíafHtpo fcinQtb a«cmafla 

áeíti apíkam 
affiaíntat fPaítíuínf íöaílD af ®u 

m fo (cm annat SQuciíe / ^ afc l^ann 
mcO ^néf uni fTctðcö í?rí wfuaíöa ©u 
os ptcnara é*P<ní / pa cr ctnðcnn 
vow a at> f^n mutie f netnu vtssia pín 
fem ©Uöunðis eru ) l^ana 25aUö ðtcfn 
cr/mcö ^tiúrta ^afí ma fara cpícr f^rí 
um ctðcit 95títa. SJtöfíarncr ít|öa 
a ftatfum fier ohmU$a ^uuí z pif 
nu / l^uúr fpctrra )í)qna pa efpar ^cff 
mcfr »pp ftí ab pímaa |bcff ðrftttíeg*' 
a enu S^opubUf 

S£y?cO rfcffu mo;ffe TlteUc z íptiflat] 
bcfuiíföa ítffaj^uorrt WDrn ícgðog 
íit wr* £4íama/ |!>a m fltf?f jbefnf 
fum/eö? ípc»jrumtímf?ufltifff ^uaían 
na of6e& fflíabeöur Ícfcö/Dg ceífum 
w«r Ji)o mcö rfeffii jDcffa^ wmþcfnf fne 
fem cpfaíí aö l^afa off f Jjfarfa ? ftííc 
)5uf i}in ^l^riífofíomMö íarcfaö 

ev fci^ 
f i í 

ei- feiðcr/ab fa fcm veí f^upat vmfQd 
ii^íe 1 munc c^inxmn Uma ) ^eí 3 
írum, S^cíu^fie / f fo wcra $8«í oð 
(í^mííiw/^uctn 2 SaHagnpfíran / fo 
fcm S:^riííur ftaífur feigcr f)m ð??a 
ttf)* 8. €*):>a ^fí mtjíefí a ^uor íaitn 
Opacíími ©pOinðar munu fm ft 
Dar mcir*3ítn f}m (ffiaftf^. z2. pat 
Ijn falar m paú S5ri»öf aups ðícfííií 
fcm c(0c r^afDc S5rö>b?aupsf í«öc/ ^a 
fícb p (feiðcr í?ar) t a?fíu ^t)tttít 
p^cb ma mfl Dp z Hraftagnpfíran^ 
fOð ^i« íuc, 13^ pat (S^rtfíur pfpm 
er |uöriu ^íf mune fuara S(?r«fnurun 
um á effía S^etgc/fbm F^roofa ftcr af 
f^num öooöum ecrf um / pa fpenöur 

fojlrifab* fD^^diO%m munfct 
gt« ttl 

ia tU pcirvaím jbcífe tQ f)uat>an pi'^, 
cr cruo / farci) fta mict aUct Sílgíor 
ða ímn/panQaí) fcm í?cra mun jÐp í 
%anagní(fltan/pcmpi(t miiúö fím 
^í^ral^am/ 3faöc 09 ÍacshJoQ aUa 
©pmmcíí i @UD8 3t)ííey(n ^jtiur wfrc 

pat fcttttaíatm J}ifítí(ta maH 
6tm luc ► i<J-* ©ctðcr €^rtí?us aE> 
SQcíu^ffFum ^uelum munc fo ^aiff 
at öcröa/flö gorÐcsmöu munc ]&ff aíls 
fpwíííö mba fcm ]bcir Dm^tóta/cö: jba 
pfcr ían^at/ 03 þcir mu«u ccfc fm 
þat fo miftct/ai) pcit fmc citn minfia 
S5af5öro|ja/^uaö po ct citn mtög ID 
tpt i^íufur I ífjfch wcröur. @ft pat 
puctt a moofc £0?unc p<xi g^fuoíöu t 
53tmtiðri|f c ítí cíitfFtó Mifufia ab ía 
nð«/í ctnfíis munu pcit funa pcff ab 
ofHa fcm ccf e »cröc fita^ »«öcr cine 
>jctmi ftc/zinafí^anöar^ 
1; ■'t i. ■íj I ■K 4VV e hmmu i cr nu l^cfur wercö oppfaícö 
jjaöan af l^pnðra/ f^afa peit PguöÍÉ 
gu ftcr aö t?«nfa cií cíifíí?ie Bcíra/ J^cf 
ta Íið82 fí?rcr BÍlum IS^rwarn^Dinðn / 
(Subíaufuw 5^roíjpum/ £0?anöraipur 
utti/®flurííífc6mö»um/ ©anöra«i0H 
um/ ÍQimguöaöijírf urum/ íiwgurum/ 
^öDrum ^cff l^mffar ©ÍCEpa ^ 
öi-öamcúM/í íÓuiDr fig Ðcíf nu i ctnl^uo 
ríu |3cffu fcíaff (^uaö aö l^uers cine 
®amutf?a mun f^em hefi fcifiia) 
fafc fiQ) mttj ^cfu 9?apnc/a mcöafí 
$5ub gicfur 5)?<öOar íoom ? tfima/þui 

aög'ioröa* 
cr^oröcemö 
a S)om$ bciðc er o 

^uaícr 
ra Óy^ana mnu Épfcr ti funa/ab|)cpröum ^ yppf^ðöum þcim fifða/ía íÐomc a ÍJCicfíííöfc marcfi (^ftriílur í«fur ganða/tísöíc 
&n ^uab íarigioebar ^ualcr 
munc »cröa/cöur l^uaö ícíiigc pav mM 
mvaiajþat augíufcr fu SfJ* 3ttímnð|r 
a\iui\t)a{7. fcfðcr aö 3Ji)|Tcr ? ^ualcr ' 
jjcsr munc m$tíaú cnDa f<n/ vm aUa 
(s?títífö/fo ab ítítaJTtar i (Bcakt jpcir 
ra ioríjjn&u / ttiunc m a^mfe ccí^Ð 
fjBrcfía/ z allDrci þo af íJcim £oða cpö 
afí / ^cílí)ur »crDa aUfiíÖ ctn$fcrf?ur 
mWím í :^uaíaiíaa)?afur/öm ecn 
Hankm íiUícr* pcirra tiaganöc Pr 
t«ur/t?a£) cr |5ctrra jH Bamuiftfl '""»1^.. 
aUmtcml pmic^tm ^^ríí?«6|g 
^im CWaf í^* 2^ €ap* aD cpfcr l^att 

m 00 pfcrff aöcn imfia ^om / pa 
mum peit IDðuÖícðu fara ) ciíiífar 
Prjíflcr/íi ciítífan (^^PUö/ C3 
cs i DpenBcringarbof cí?c. 14* ^^V* 
fctðcr 5eríc3a/ að 3tcp6ur f?cirra ^u 
aía mune vppfíqfða fra @iltífö ftí 1 
tíafen aOra o5«reícáa^ar jbo/ locgna 
|?eírrar o)?rio{an&e i cnöalaufiar %^ 
niaícinðöar/lbar cínðcil i?on cr »ppði 
afarnic cnDíngar/afJcim aö cííf}fu* 

pa ctn QSRam^ia ^rcppcr cirn o5« 
rcícðafí S^ranfíciía ? ©luíiDomy fra 
fpuöriuni ^un ycí ycíf/aííttngcfí OÍ?a 
öur ) aUrc vfirc íÖcrf fíöu/ munc íun 
na ftcr aD fpraípa/}?íí cr |?aD f?o ^cnn 
ar $QUð9Urt/al) ^unmiincj SÍauDaní 
ycröa vtíi^iía vitpa ££^ícínfmD fifna* 

^crDc íiöcjur D«mDur tit afcnícge 
gangcífíe/ i^úar ittc ^fí f¥uíc cnDa fif 
m £fifDaða/ÍJa wcff ^tí po/ aö cpfcr 
íÐauDafí munc ^ft ucrDa \»t fjaDann 
Borclt /f ií fqn$ £c9/íaDar* 

?öcrDc n0cíijr fprcr f!ffa OUítföcrf a 
fa?cr pti'nDMr/ htmtut/ JQf ingDi/ 5^09 

ðucfí 


gucrt/ íídf f ur cDur foðcw/ jba ^«99 ar 
f)an fíQpax oiö/aí) |bo fi| jjil'na ííððfc 
fmrf a ero fíunöar faíer/ 5?a inunc |?o 
S)auDI« ðiiíra f?ar cííöíiið a» @n íií 
flqte cr onguaíicígtn aD vcsnf « i S^cí 
u^fc/l^ar cr alls cinQéS. wn/at S^cíutf 
ftö ^urtlcr fmc necfur f^rof ntc cn&a* 
00 a£> |beir cnu íönðu ? ©tnfon 
pu mcíffu Jjcff ^eUöur4«ríi at ftiUa 
z vntetjlan^aíl/ fpuað íangfaniícður 
ftfrac pab aö étíií'fðcíf ö«re/')?a »ar 
ÍPtftforöum fram fcíí Ji?cffatfD«mc/ 
2ÍÖ j?o aD ^crjoM&cff' cU/íonÖ 2 6f 
oðar íF ^iioU/aliar rc^crfuf/ ©loor/ 
930fn z @frcnöur/3<^5}íj«cn z 30 
rö mcö öKu jbtii jbar jííc i?«rc/|jröc aKf 
ab ctrnrc Ban'OÍ^WQU/^ pat tictmc 
a ^ótu jDufööa^a mrc eínufínc/ ctrn 
íilfca guðí/í F'«rc i furíu l^uorí fift i 
DTcfcftcr etff ©anblíern jbar af/z öoe 
re fo ah pcit goröíeni&u f^cfbu íofan 

öweö aö tcm,aíla pa /íoru ©anö^rw 
3« Í hm/pa f?t)Röu f?eír íaufcnjeröa 
m ptíi fmrrpcifa ^uaíatta íé((ikípa 
uarc Cít» e($c alíOefíís oonaríauff /aö 
<c?pmD jbfirra mimDe eínl^uúrrt fifma 
þo fetrtf vm/fcd enöa/ eíí pcf{ v« 
rc pytitrœDeícða ía»st ab Bjföa/ ^ þar 
oíOíöu möur l^öa n(er oícítaníega tjtar 
gar pufuttöer ):>»fu«D aira* (s?ít fjaö 
xiiil cdc fo 39f( fpeifa fprer ÍJcim $or 
öcsmöu/ jbar .cf eííi^cfí von cn^in^at a 
pcitta fmru ^uflíum/ípuerfe fprr nic 
feirwa / í2£ ^uaö faíríega K)QnatícQt 
er fíí }?uiítífr^}ílrar enöaí^ufrar (i?i 
íjfföar aö Fpuj;a> 

©uö ðf«fc aö fem flcfíer gorcKö| 
rar/íQt»ffcDur ^ S^u?fwc«Dz viUöu fjar 
meö aiiöfpna f^na ®uDr«f nc i Ö5uöe 
Pffa/ aD |?cfr prcöif uöu opf z íi|ömti 
fprcr fiíwm offiírcímfum ^ctnum/i 

ogub 

etibaírtufu ^t\uifíc$ ^usiím i VWU 
um/í?aö ðtHbcr/aö tiní^uet af ^cim $ 
anar$ utc par ^upa tím ^íefuí/ ciliji 
f^r íuaícr z íQcíu^f c /munöu þa iata 
ti\ aö fJcmlEia ftg »iji/ í gwra n^cf ur 
ðoob ^«if fafíípfc a fiírtu íHa/gaíöa z 
éii<tiíi|fc$ famaiJramfcrDc/fo /fc») 
pfu fícr ccÉc ftaanöc z wiíianöc j í?cír 
öítíöaníegu og ocnöattícðu ^c\n^m 
Píjflcr* Ö3uö ðtcífc feiðcr í«rcfa 
6crcfí €^rí)fíof?omu6 aifiJBÍÍum S)rp 
t?iu]^)»fum/? ^uar fcm I^cUíi ^cnn 
cru fcm f mfaflcr g S^gsaíaufafícr/ 
í?a pröc nocíuö faíaö jQg wmtníí wmp 
^cfuq'íf ar' f uaícr/fo aö ^uer fal-c0Ö| 
rum wara fprcr Ipcimlpui ftj'Dfí mu»!? 
fa auhmikqa ] ctífífa ©íofun íprapa 
fcm fíífcnDíega pm rpaua )f)cinfcK / og^ 
fcm ítföafí f})rcr fícr öttÐcr* Saííarp 
ícða/cf marðcrpcerc fcm fpcfDu|^effa^ 

l'ÍCOU öii/ munDc cm^uoríuiíi rtf |?m för 
fj0Íum iöf}itml aD f?ctr munöc ípcpía 
ftcr marðí f?ðö jUf aö ðitora í taía fitt 
jjcim ]3ii^er aítate ^aman i (Ftcmfun 
aö* pmab cííf í^íODartðc ^oí/giörcr 
opí fpin 0iiur fem najl pui 'UQBia/ gío 
|anöc \m flcr/ @in6 fatí z fo chn (Swö 
' l)r«Döur OOíaDur (cDur ^uinna^ mcD 
, íÖuD^r«DDum í aíuaríegum forföííi 
|aDyppfcnDrtí[f?ciria S^imtuJ fcmfií 
t ^ra.í^cíjra f naíísger cru/fíí ricffcícge 
I (á5uÖo Dífa/ í jbcff («fcfiií«9s/aD for 
löafí aD forfji^^^ctíiífar Síuaícr* éú 
jípítf fcm ðtörcr gps aD fjui fm ípnHö 
« ^r fttðf tt)f af ?7eíut|f c /^flt cr paH t)t||í' 
j áD ^ií miíjiie IbaitðaD f oma jbif ia ^a 
I mðrau|! fcigcr rpiff 5?* C^rifo^ömua. 
G?4í fjar ííucrf a mote/ f^im fjn jafn 
j ícga íuqDcr yíö |bcim fauu cnDaíaufu 

í 2^u0í Mjlu s ^ðranar íepfc/ í; n mun 
|3aú wuiafí ^tmfttnum @nðuríaufna 
ía / (x^\iom tmt ecfe j ^uala 

líaðe* 

OJCSÍ Círrt ^ottg cr fo ícfíö/aö ^ann 
. Ijaf e nœr ym alÍÆ fqína íDiíga ccíc 
flcöft 9Íaö?|É£)a nðRííurícga fmfur ©$) 
íjícsanDc/ P3 ^af e \\x\ ÍÖroDcr ^ane 
i<3rcnfía(! fafi cpfer/ ^uab aö jfíc fíí[B 
rcl^ans fíifeílöre Of S^íceíe 

f^'num/ 
^oíum/|) 
fefja etrn gamlalí íafcíí 0íooí/@rtn 
ricíí öpp pfer (Sío^uMm l^tecf ettí «a 
f cð 6uerD a mípotím JQorí^rcíöe, íb^ 
rumcjaen btm ©rpftuBarmenum ítcf .víígurlfcíta ettí íöorö ocgícf 
(í/tticö komn$U^um tKiem 
m íÐrpc{tutti/6f ip«r fijfðr 

irtuiti tit 0«(i$/t>ppa ^ðfí 
í^aufía 0fooí/fm fiooð vi^ 
í/ftuffc* 3fcm fficf aöc f oitt 

CO?c« fcm fíanöa fFplÍbc j fí 
íðrobur Óff/^ar l^f! faf/ @tt»i 
i^fíð/ aflan anbfp(«nt> ^«num/i 
'a l^uorfa 37ítö / ?f (FpKÐu aKcr 1^». 
(1 f)f«u necf fu éMcrÐc/tirutíc' 

lpU0ffM» cfii 

Biltafi pM i tximum! iitt 

cn ^aiiDa 0aunquata/^ aUr 

.í^íioDfara QWctffara/fem Ufi 

iuíJu 09 fungu/ í)U0r f fitf fl 

I'ísöur 5?onður nu ®roí)ur ftft í< 

t^u^a/z giora fi9 íiffugaff t gi 

I flQtum 6íaum ? f)^tcmfun» 

S7fff fuarar ? fcíðcr apfuta 1. 

a^ijaUa fítm $öon a/ a( Baff íu 

5 eta aíía 1 ém «>3 ^'auDam- 
lœffu fiatban/pmatimttc »Höcr ficr 
hteiiani)c Ö5Í«D:/ í mtc Jbo ei ncer 
t gamíe í í25roí^«ff c efoll fMt| 
g nitur f (^Upcn / pa tninilvat 
<«f OÐarícðíi J^rarí)c|Í3/cD? fcil , 
mftamaOdotbct.. mcff^nl^tc^ 
pc fíct no(f uö »pp wr @«fcnM / |?a 
fsrc fícrBwcb vit) fFicwöe OÍPcrfM/ 

f jpui nflcífa ©ucröf / « J?ar í^tcnðc 

íjfcrfícr* í>ar nap^ceDc fícr t 

aUiiff ca 93ð9«r z iÐön/af , í^cffrí 
mmm fcin ^jcr |í«öe f f rmðum fíg 

(aHar fi|Dur/mcö íjruðönum (^ucrfcM 
it ci öiffc p fpuaö pr munöc fpafa 
cíJiö fið ayiöra / J:>mí cr ccíc vn 
.rfciscr íjait /|70 c^ fattc ]^M0tfca 
af nic ©rpcf aö fo fomnu/níc gicfc 
neiíf í<«fcö míer ucrDa fil fHicmíMr* 
IQitt íií fuaraOc ^onðMrefí Dðfáf ffs.. m íí fííírc ÍÖroDer/cine í f 

m nu }p^r\m tfnm ^m«aö aD )k 
fíiíc / cine jlj^f c micr »m mijfn mm 
parcö »cro^ puí wpp cr mf cr ^c 
cð \>^^ ^mctxix/ fprcr ^uoriií cg 
^tlamí}\imf \ cöur a morðun 
Cf atí |¥íc)aö fíanöfl/ j íJíciFningflap 
aö gicra a oKm mijinu ^tafáfttttl C)r 
öum zlöcrf um/p0nf um z SJiCmoíc 
3?íOur unDcr micr fic c^ Sijcíuqffe / ,^u 
ar C3 í)íí)f ö# aö ciíqffu aö íucíiafí/ 
cf 3öri|0&^íaufí wfaf öcp, ÖWier 
fiíJ&afa fíanöa í?ar aííar mrínar epn 
öcr § C9 §cfc ? framcö irm á)a 
ðíi mtyna* £|fí c^ ricff frafft i»rtöaií 
micr/ jba cr jbaríDauöcnn/^uorn c^ 
nmíða/F « mcf r ? mcir/^ wcif |jd ct ^u 
ar cöur ^uöwar rpff munc micr j hm 
fu fufpfa* Xijffc cs fií 2>fnfí« banö 
ar/]bA cru Ibar íÐíBfíarncr f?raír/|u0r 
icr mcö ©rcnf anöc ÖSrf mö ff unöa cpf ctm 

er iTiJlinum ^fata/z mtum epfcr /í 

nQotjpa mt (q pax vat vtO pa ^oCu 
Öuöe ^mW ^uöricr joo mtcr »tltc 

<in fra rtitcr/ 3? »ií Cjbut pcrr) ^cf e a& 
^paafí >>«/ l^caö: í?rps0c_c8 fra 
mtcr faíc iticö 3aflu»crítt ni|nM / 09 
lOðitÖícðícif a*. 9?u wcí) ^uf cg l^cfc 
aí krtalí ^agícga »ií) í?cffa z ]í\níi\ 
taipa tan cg c(f c ncina ^t«fc ao ^a 
fa/|Sut cífcrf cr | pefíc&^^ttemHp 
þ^ffum miínum þaunf um í turí ^ri 

nöc* . . r . 

pcgarJ^ffe Q5roöer/ 2>,abrcr í>ta»c 

ranbc l^cprDu þcífa / íoof M |Jcir fií at> 
otrDa jjcífa fprcr flcr / cirnct! f omufl 
fo wiö t jocffarc )1)umn/Atí p(\t íe&tu 
flf aflf SDramB/z S^oaöfihf ®íaum i 
®iaí^f< ! S^Maö »icr »tff«íc3« 
círncíí ðtöra /cf vicr ricffcícga ) ^ug 

ubitm 
ctiiím /af®ofcre mmimu jpg 
vtíviHutu^ieittalpat fífaf % 
cr fríJíit feff / cf fFfe m«fíe / a& nöcf úr 
jHöc ^icr wiö waf na 7 f íeána/ z ím 
»a Dgn íQcíuíiflIra ^nala ima ficr 
fM aö ímf a af ^ínu ^Uayí»ul j»ab mun 
v>i{íf rcpnii^ ^f<i<ff,?/aö cnDtnð'jbcffa 
r«r SJerattöar cr fprer 5cn&c/3'(»|)w 
er n<fr og ncer/ ef vcff a ^u»rrc fíuH 
öu íjurt pfcr tff f fcmur/ ^ut er fa fali 
-fcm í«fur flg fcm fprff éíJnDernar an 
9ðra/? 6er fprcr fíg a moofe ®uÖ© flra 
Jigre ^ciHt/ t>orn í>?fliíJarpanf 3efö/ 
^ í«fur c(íe í>aff ^rcsöeíeða ^da&aíí 
mtáfunbet fið Sörunaríaufaff /^enö 
ur »afer iafmn i Ututj^ í«fMr fiei^ 

10 mcö; 
r* a ecf c (ðub fítí/ níc f«ra ©amut 

imfl »tD ]bcffa ognarícða pmjjcí 
* m<f/m ^clutite z 5?cí«ifFar .%aí 

ar !lM9umf»ínunt (íí öor íiíffa/03 tjcg 
na Séfu €^ri|ít vjiif a off fuiffun 03 
ivppgí^fa^Kumvorum épnöum 09 
amtfecrfum/í gicf 1 off eiíqfafí ^riö ? 
BSÍclicyS)prö ?f«m/ cpfer ^Mmcoff 
^rtu' líiarfaníeáa íanðot*'^" 

%\{ ^íiíar ^iaípe 0llum/fin ^eifar 
öel^a í ]É>«n<í ðpf «^^/f« ðíímíoffuða 
(^iiööomflne prcfíina^v. .@uö gaöcr 
@ubs @onur/z ®uö 2ínDc/^<«ff 
Jofaöur 09 íSícffaöur aö @tf^ 

fu/5íðDí@í)T* 

i 

ílínbcr »ccV7í«g(i>tí» i I I 

< I